LỊCH SỬ (LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ VÀ PHÁP LUẬT)

Ngày: 21/04/2023

Chương trình đào tạo: Lịch sử - Địa lý và Pháp luật
Ngành đào tạo: Lịch sử                    Mã ngành: 7229010
Trình độ đào tạo: Đại học                Thời gian đào tạo: 3,5 năm                     Tổng số tín chỉ: 125
Tổ hợp môn thi/xét tuyển: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00); Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01); Ngữ văn, Toán, GDCD (C14); Toán, GDCD, Tiếng  Anh (D84)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung

    Chương trình trang bị cho người học kiến thức cơ bản, cốt lõi về khoa học Lịch sử, Địa lí và pháp luật, có năng lực sư phạm và các kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng được yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đồng thời có đủ kiến thức và năng lực học tiếp lên bậc cao hơn và có khả năng tự học để hoàn thiện, nâng cao năng lực chuyên môn trong công việc. Sau khi tốt nghiệp, người học có thể tham gia giảng dạy các nội dung Lịch sử, Địa lí và giáo dục công dân theo khung chương trình đào tạo quốc gia mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, có thể đảm nhiệm công việc nghiên cứu trong các cơ quan nghiên cứu về khoa học xã hội.

2. Mục tiêu cụ thể

    Về kiến thức

    Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản của khoa học chính trị và pháp luật; những kiến thức cơ bản, thực tế và chuyên sâu về Lịch sử, Địa lí, pháp luật; kiến thức về các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học Lịch sử, Địa lí, giáo dục công dân trong chương trình giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu đổi mới theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học.

    Về kỹ năng

    Trang bị cho người học kĩ năng vận dụng thế giới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và các phương pháp nghiên cứu khoa học vào hoạt động nghiên cứu và giảng dạy; kĩ năng sử dụng các hình thức và phương pháp dạy học Lịch sử, Địa lí, pháp luật phù hợp với đối tượng và mục tiêu dạy học; kĩ năng khai thác và sử dụng được phương tiện công nghệ hiện đại trong dạy học Lịch sử, Địa lí, pháp luật.

    Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

    Trang bị cho người học thái độ trung thực trong nghiên cứu khoa học, tác phong làm việc chuyên nghiệp, chủ động, độc lập; sự say mê với nghề nghiệp, tôn trọng người học, công bằng đối xử trong dạy học, trong quan hệ với học sinh, đồng nghiệp, ý thức không ngừng tự rèn luyện, tạo lập phong cách nhà giáo mẫu mực.

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

   - Làm giáo viên giảng dạy môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân tại các trường THCS, THPT, các trường quốc tế, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp; các trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị.

   - Làm nghiên cứu viên tại các cơ sở nghiên cứu Quốc gia; các trường Đại học, Cao đẳng và các cơ quan khoa học cấp tỉnh, huyện, các công ty nhà nước hoặc tư nhân theo hướng phát triển khoa học xã hội.

   - Làm việc tại các cơ quan thuộc các lĩnh vực gần như: Báo chí, du lịch, văn hoá.…

   - Làm chuyên viên trong văn phòng cấp ủy Đảng, các cơ quan Nhà nước và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

III. ĐỐI TÁC SẼ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, THỰC TẬP

  - Các trường THCS, THPT, các trường quốc tế, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp; các trường chính trị, trung tâm bồi dưỡng chính trị.

  - Các cơ quan khoa học cấp tỉnh, huyện, các công ty nhà nước hoặc tư nhân theo hướng phát triển khoa học xã hội.

  - Các cơ quan thuộc các lĩnh vực gần như: Báo chí, du lịch, văn hoá.…

  - Văn phòng cấp ủy Đảng, cơ quan Nhà nước và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

IV. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

   Văn phòng Khoa Khoa học xã hội và nhân văn (P.311 Nhà Hiệu bộ), Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên (Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

    TS. Nguyễn Minh Tuấn, SĐT: 0834.865.145

    TS. Đỗ Hằng Nga, SĐT: 0967.968.273

   Website của Khoa: http://khxhnv.tnus.edu.vn/

   Facebook của Khoa: https://www.facebook.com/ctxh.tnus

   Website Trường: http://tuyensinh.tnus.edu.vn/

File(s) đính kèm: