Thông báo về việc tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên khóa 17, 18, 19 và 20

Ngày: 16/02/2023

File đính kèm: