Thông báo Tổ chức thi sát hạch CĐR Ngoại ngữ đối với SV hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Anh của Trường ĐHKH đợt tháng 3 năm 2023

Ngày: 14/03/2023