Thông báo số 3 v/v thông báo kết quả Vòng tuyển chọn đề tài/ dự án tham gia cuộc thi " Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp Trường Đại học Khoa học (TNUS - Strartup Ideas) lần thứ II, năm học 2022-2023" và nội dung các Vòng tiếp theo

Ngày: 27/02/2023