Thông báo vv tổ chức đanh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2022-2023 đối với sinh viên khóa 18,19,20

Ngày: 15/08/2023