Thông báo vv tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2023-2024 đối với sinh viên khóa 18, 19, 20

Ngày: 10/01/2024