Thông báo v/v khám sức khỏe, làm thẻ sinh viên K21 hệ chính quy

Ngày: 03/10/2023