Hội thảo "Đào tạo SĐH với nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và định hướng ứng dụng"

Ngày: 14/10/2017
- Ban tổ chức : Xem tại đây
 
- Thông báo: Xem tại đây
 
- Danh sách đại biểu: Xem tại đây
 
- Chương trình: Xem tại đây
 
- Kỷ yếu/Một số báo cáo tham luận: Xem tại đây
 
- Ảnh