QUẢN TRỊ BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG

Ngày: 23/09/2022

Chương trình đào tạo: QUẢN TRỊ BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG
Ngành đào tạo: BÁO CHÍ                   Mã ngành: 7320101
Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC                Thời gian đào tạo: 4 Năm
Tổng số tín chỉ: 135
Tổ hợp môn thi/xét tuyển: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00); Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01); Ngữ văn, Toán, GDCD (C14); Toán, GDCD, Tiếng Anh (D84)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung

Chương trình Quản trị báo chí truyền thông có mục tiêu chung là đào tạo cử nhân ngành Báo chí có khả năng thực hiện các kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị đòi hỏi kiến thức, kỹ năng ngành báo chí, truyền thông… Người học sẽ có kiến thức chuyên sâu về truyền thông đại chúng -báo chí học và khoa học quản lý báo chí - truyền thông; nắm vững cơ sở lý luận - thực tiễn của hoạt động quản lý báo chí - truyền thông ở Việt Nam và trên thế giới.

2. Mục tiêu cụ thể

Về kiến thức:

Người học được trang bị các khối kiến thức giáo dục sau đây:

- Khối kiến thức giáo dục đại cương bao gồm: Khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa học xã hội và nhân văn, Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng.

- Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp bao gồm: Kiến thức và kỹ năng về hoạt động báo chí, truyền thông hiện đại. Tổ chức sự kiện, hội nghị, họp báo; phát ngôn, thuyết trình, tư vấn chiến lược… Viết báo cáo, bài PR, thông cáo báo chí, văn kiện PR; tổ chức tập san nội bộ, sản xuất chương trình video, tổ chức điều tra dư luận xã hội…;

Về kỹ năng:

Trên cơ sở kiến thức nền tảng, chuyên sâu cũng như nắm vững quan điểm của Đảng và pháp luật Nhà nước về lĩnh vực báo chí - truyền thông, người học được trang bị các kỹ năng cơ bản sau đây:

- Kỹ năng cơ bản, chuyên sâu về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý Nhà nước về báo chí - truyền thông; kỹ năng tổ chức, quản lý cơ sở báo chí - truyền thông (như tổ chức, quản lý cơ quan báo chí và các cơ sở truyền thông).

- Kỹ năng tổ chức sản xuất các sản phẩm báo chí – truyền thông: Tổ chức sản xuất báo ngày, báo tuần, tạp chí, chuyên đề, chuyên san; sản xuất tác phẩm phát thanh, sản xuất tác phẩm truyền hình…; thiết kế, tổ chức dự án sản phẩm báo chí – truyền thông ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị…

 - Kỹ năng ứng dụng kỹ thuật - công nghệ: người học được trang bị các kiến thức về kỹ thuật – công nghệ truyền thông số trong lao động báo chí. Cụ thể: áp dụng kỹ thuật – công nghệ truyền thông số trong sáng tạo tác phẩm báo chí nói chung, ảnh báo chí nói riêng (kỹ thuật chụp máy ảnh kỹ thuật số, xử lý và quản lý ảnh kỹ thuật số); tổ chức sản xuất ảnh trên các sản phẩm truyền thông (kỹ thuật biên tập, quản lý ảnh bằng các phần mềm ứng dụng; kỹ thuật thiết kế, trình bày hình ảnh in ấn và đăng tải…)…

- Người học được tham gia các hoạt động thực tế chính trị - xã hội, thực tập, thực tế và tham gia các dự án về báo chí – truyền thông…Kỹ năng hể hiện các tác phẩm báo chí phù hợp với văn phong, thể loại và đối tượng công chúng; kỹ năng biên tập tin bài; kỹ năng theo dõi, phân tích, đánh giá, phản hồi; kỹ năng xử lý tình huống trong hoạt động tác nghiệp…

- Hình thành và được rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, đánh giá và dự đoán, dự báo, ứng dụng trong quản lý báo chí - truyền thông và giảng dạy, nghiên cứu báo chí - truyền thông.

- Có kỹ năng tham mưu, tư vấn đáp ứng các yêu cầu chỉ đạo, quản lý báo chí - truyền thông cho các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo báo chí - truyền thông, các cơ quan báo chí và các cơ sở truyền thông.

-Có kỹ năng tổng hợp, phân tích, dự báo và phán đoán cũng như kỹ năng quản lý và xử lý khủng hoảng báo chí - truyền thông.

-Có kỹ năng thuyết trình và thiết kế văn bản, kỹ năng tổ chức sự kiện và thiết lập, củng cố, phát triển các quan hệ công việc.

Về phẩm chất chính trị và đạo đức:

Trên cơ sở được trang bị kiến thức cơ bản, hệ thống và nâng cao về báo chí – truyền thông và vai trò của nó trong đời sống xã hội, người được đào tạo phải có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; thái độ nghiêm túc, phong cách cầu thị, khoa học và chuẩn mực trong hoạt động quản lý báo chí – truyền thông.

Người học có được thái độ đúng đắn và ý thức tự giác về nghề nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, say mê nghề nghiệp, tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, cầu thị trên cơ sở nhận thức đúng đắn, đầy đủ và tự giác về vai trò, vị thế xã hội của báo chí - truyền thông.

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân chuyên ngành Quản trị Báo chí Truyền thông có khả năng đảm nhận những vị trí công việc sau: Phóng viên, biên tập viên; chuyên viên Tổ chức sự kiện; chuyên viên Quan hệ Khách hàng; chuyên viên Quan hệ Báo chí; chuyên viên Truyền thông Nội bộ; chuyên viên Truyền thông doanh nghiệp; chuyên viên Sáng tạo Nội dung; copywriter... Cụ thể:

- Người học có thể trở thành cán bộ chuyên môn báo chí trong các cơ quan, đơn vị đòi hỏi kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ báo chí; các tập đoàn báo chí - truyền thông; ngoài ra, người được đào tạo còn có khả năng thích ứng rộng để có thể thực hiện các chức trách công tác tại các cơ quan, đơn vị có liên quan đến báo chí - truyền thông.

- Làm chuyên viên, cán bộ tham mưu, tư vấn,... trong các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý Nhà nước về báo chí - truyền thông, các cơ quan công tác tư tưởng - văn hóa, các tổ chức trong hệ thống chính trị của Đảng và Nhà nước (như Ban Tuyên giáo Trung ương và các cấp, Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ... và cấp sở tương ứng), các tổ chức chính trị - xã hội.

Sinh viên sau tốt ngiệp có năng lực tốt để làm việc trong lĩnh vực quản trị báo chí truyền thông, tư vấn, tham mưu về hoạch định chính sách báo chí truyền thông tại các cơ quan quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo báo chí; quản lý hoạt động báo chí truyền thông tại các cơ quan báo chí truyền thông; quản trị hoạt động truyền thông, xây dựng và triển khai chiến lược, chương trình, kế hoạch truyền thông tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức... trong và ngoài nước như các trung tâm truyền thông của các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp...; Bộ phận truyền thông ở các tổ chức phi chính phủ, các hiệp hội… đào tạo.

III. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Văn phòng Khoa Báo chí - Truyền thông và Văn học (P.301 – Nhà Hiệu bộ) - Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên (Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

Nguyến Thị Trà My - 0983.732.638

Nguyễn Thái Sơn - 0961.950.666  

Email: fjcl@tnus.edu.vn

Website: http://fjc.tnus.edu.vn/

Facebook:https://www.facebook.com/baochitruyenthong.dhkh/