QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO 

Ngày: 23/09/2022

Chương trình đào tạo:QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO 
Ngành đào tạo: Quản lý Thể dục Thể thao                  Mã ngành: 7810301
Trình độ đào tạo: Đại học                                            Thời gian đào tạo: 4 năm
Tổng số tín chỉ: 136
Tổ hợp môn thi/xét tuyển:  Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00); Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01); Ngữ văn, Toán, GDCD (C14); Toán, GDCD, Tiếng  Anh (D84)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu đào tạo chung

    Chương trình đào tạo Quản lý Thể dục, thể thao nhằm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ trong lĩnh vực quản lý thể dục, thể thao. Cử nhân quản lý thể dục, thể thao có kiến thức nền tảng về quản lý và chuyên sâu về quản lý thể dục, thể thao; có kỹ năng phân tích, phản biện và giải quyết các vấn đề về quản lý thể dục thể thao trong tổ chức; có phẩm chất đạo đức, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng khởi nghiệp đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

Về kiến thức:

-  Trang bị cho người học kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, pháp luật, tin học để áp dụng các kiến thức đó vào cuộc sống, thực tiễn quản lý tổ chức và quản lý trong lĩnh vực thể dục, thể thao.

- Cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về quản lý, chuyên sâu về quản lý thể dục, thể thao để xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, điều hành, giám sát hoạt động quản lý thể dục, thể thao của cơ quan, tổ chức trong kỷ nguyên số.

- Giúp người học rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nắm vững kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh, nâng cao sức mạnh thể chất trong thực hiện nhiệm vụ, giữ gìn và bảo vệ tổ quốc.

Về kỹ năng:

- Rèn luyện cho người học kỹ năng giao tiếp, lập luận, đàm phán, phản biện, thuyết phục, sử dụng công nghệ thông tin trong truyền đạt, phổ biến kiến thức, kỹ năng, yêu cầu của công việc tới người khác trong quản lý hoạt động thể dục thể thao.

- Người học có khả năng khởi nghiệp; nhận diện và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực quản lý hoạt động thể dục thể thao.

- Người học có khả năng thực hiện thành thạo các kỹ năng chuyên môn trong quản lý hoạt động thể dục, thể thao của cơ quan, tổ chức.

- Người học có năng lực ngoại ngữ theo quy định của Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Khoa học.

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Người học có đạo đức nghề nghiệp, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ trên cương vị công tác; có ý thức tự giác trong bồi dưỡng chuyên môn, ý thức học tập suốt đời để nâng cao trình độ; hình thành phong cách làm việc chuyên nghiệp, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi cần.

- Người học có khả năng làm việc độc lập, hướng dẫn, giám sát và phối hợp tốt với các thành viên nhóm trong việc thực hiện các nhiệm vụ với vai trò là nhà quản lý hay thành viên của nhóm.

- Người học có khả năng thiết kế, triển khai, vận hành quy trình quản lý hoạt động thể dục, thể thao, điều phối các nguồn lực và tham gia vào quá trình cải tổ, hoàn thiện hệ thống hoạt động quản lý thể giúp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý thể dục thể thao của cơ quan, tổ chức trong kỷ nguyên số.

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân quản lý thể dục thể thao, văn hóa có thể đảm nhận các vị trí công việc sau:

-  Các đơn vị sự nghiệp TDTT, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp về thể thao như: Sở VHTTDL, Trung tâm TDTT, Trung tâm văn hóa, Phòng văn hóa thông tin, các liên đoàn, hội, hiệp hội thể thao quốc gia, ngành, địa phương.

- Các tổ chức thể thao các cấp liên quan đến hoạt động TDTT với các vị trí việc làm như: người đại diện thể thao; kinh doanh thể thao, tài trợ thể thao, marketing thể thao, quản lý CLB thể thao, tổ chức và quản lý sự kiện thể thao, nghiên cứu thị trường thể thao; quản lý công trình thể thao,…

- Tham gia công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học TDTT tại các cơ sở đào tạo các bậc học: Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, trường nghề và các trường THPT, THCS…

- Sinh viên có thể tiếp tục học tập ở bậc cao hơn (Thạc sĩ, Tiến sĩ) tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoà hoặc liên thông sang các ngành đào tạo khác ở trình độ đại học.

III. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Văn phòng Khoa Khoa học cơ bản (P.407 – Nhà Hiệu bộ) – Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên (Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

TS. Lê Trung Kiên, SĐT: 0989.388.509

ThS. Hoàng Thị Nghĩa, SĐT: 0936.611.368

ThS. Đỗ Thái Phong, SĐT: 0985.892.018

Website của Khoa: http://khcb.tnus.edu.vn/

Facebook của Khoa: https://www.facebook.com/khcb.tnus/