THẠC SĨ KHOA HỌC QUẢN LÝ

Ngày: 27/09/2022

Chuyên ngành đào tạo: Khoa học quản lý               Mã chuyên ngành: 8340401
Ngành: Khoa học quản lý                                           
Bậc đào tạo: Thạc sĩ                                                  Tên văn bằng: Khoa học quản lý
Thời gian đào tạo: 2 năm
Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
Chỉ tiêu tuyển sinh năm:

File(s) đính kèm: