THÔNG TIN - THƯ VIỆN

Ngày: 23/04/2024

Ngành đào tạo: THÔNG TIN - THƯ VIỆN

Mã ngành: 7320201

Trình độ đào tạo: Đại học;         Loại hình đào tạo: Từ xa

Phương thức đào tạo: Truyền thống kết hợp E-Learning

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo ngành Thông tin - Thư viện trình độ cử nhân nhằm đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe; có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc; có ý thức phục vụ nhân dân.

1.2. Mục tiêu cụ thể: 

- PO1: Có kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, pháp luật, ngoại ngữ, tin học, quốc phòng an ninh để đảm bảo cơ hội học tập suốt đời. 

- PO2: Có kiến thức cơ bản về ngành Thông tin - Thư viện và các ngành khoa học liên quan. Có hiểu biết sâu rộng về kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập, có khả năng tiếp cận với công nghệ mới. 

- PO3: Có kỹ năng thực hành thành thạo các hoạt động nghiệp vụ Thông tin - Thư viện: xây dựng và phát triển nguồn tài nguyên thông tin, biên mục mô tả tài liệu, xử lý nội dung tài liệu, tổ chức thông tin, tra cứu thông tin và phổ biến thông tin, tự động hóa trong hoạt động thư viện và marketing sản phẩm và dịch vụ trong thư viện cũng như đồ dùng thiết bị dạy học; hướng dẫn sử dụng thiết bị dạy học trong trường học.

- PO4: Giải quyết một cách sáng tạo các bài toán đổi mới trong lĩnh vực hoạt động thư viện; soạn thảo và tiến hành xây dựng đề án về hệ thống thông tin thư viện tự động hóa tại các thư viện.

- PO5: Ứng dụng công nghệ thông tin trong các thư viện và cơ quan thông tin, trong các trường học; sử dụng thành thạo các trang thiết bị hiện đại, các đồ dùng thiết bị dạy học trong thư viện và các trường học.            

- PO6: Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng giao tiếp, kỹ năng học tập suốt đời, năng lực tự nghiên cứu, tác phong chuyên nghiệp, khả năng vận dụng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ vào thực tiễn một cách chủ động và sáng tạo, biết cách tiếp cận các thành tựu khoa học kỹ thuật mới và khả năng khởi nghiệp.

- PO7: Trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức kể cả trách nhiệm với người sử dụng lao động và trách nhiệm đối với xã hội. Ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp. Giao tiếp hiệu quả với các thành viên khác nhau thuộc nhóm.

- PO8: Tiến hành nghiên cứu có hướng dẫn, những hoạt động nghề nghiệp trong các bối cảnh khác nhau. Thái độ cởi mở, thân tình sẵn sàng phục vụ bạn đọc, giáo viên học sinh khi có yêu cầu về tài liệu, thiết bị dạy học.

2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

2.1. Chuẩn đầu ra về kiến thức: 

- Vận dụng kiến thức cơ bản về lý luận chính trị Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, CNXH Khoa học, tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, và các kiến thức về pháp luật Việt Nam vào phân tích các vấn đề kinh tế - xã hội, trong thực tiễn thuộc lĩnh vực chuyên môn Thư viện - Thiết bị trường học.

- Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu rộng trong phạm vi của chuyên môn Thư viện - Thiết bị trường học.

- Đáp ứng hiệu quả những yêu cầu cơ bản về tạo lập và quản lý cơ sở dữ liệu, quản lý phần mềm thư viện và phần mềm quản lý thiết bị trường học. Sử dụng các công nghệ hiện đại để tự động hóa công tác quản trị Thông tin - Thư viện.

- Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong lĩnh vực Thư viện - Thiết bị trường học.

- Vận dụng các kiến thức an ninh quốc phòng và kiến thức giáo dục thể chất để tự rèn luyện về thể chất.

2.2. Chuẩn đầu ra về kĩ năng:

- Có khả năng vận dụng thế giới quan, phương pháp luận của Triết học Mác - Lênin và các phương pháp nghiên cứu vào hoạt động nghiên cứu khoa học và thực hành nghề nghiệp Thư viện -  Thiết bị trường học.

- Sử dụng thành thạo các chuẩn quốc tế (AACR2, DDC, LCSH, DUBLIN CORE, MARC21…) về biên mục mô tả nội dung và hình thức của các loại hình tài liệu để xây dựng các CSDL thư mục và toàn văn phục vụ cho việc tra cứu và chia sẻ dữ liệu thư mục với các tổ chức thông tin thư viện trong và ngoài nước.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thư viện và phần mềm quản lý thiết bị trường học. Biết cách tạo lập các sản phẩm và dịch vụ trong các cơ quan thông tin thư viện. Sử dụng hiệu quả các trang thiết bị hiện đại trong thư viện để đáp ứng được tốc độ tự động hóa của hệ thống các thư viện hiện đại.

- Kỹ năng tổ chức giờ học thực hành và quản lý, sử dụng các thiết bị dạy học để tiến hành các thí nghiệm phục vụ công tác dạy học trong trường THCS, THPT.

- Có kỹ năng lập kế hoạch thực hiện công việc, giải quyết vấn đề, và đánh giá chất lượng công việc, tư duy phản biện, khả năng thích ứng, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng làm việc trong môi trường đa văn hóa, kỹ năng học tập suốt đời và tự khởi nghiệp.

- Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

2.3. Chuẩn đầu ra về mức độ tự chủ và trách nhiệm:

- Chứng minh được khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

- Chứng minh được năng lực tự học, tự nghiên cứu trong hoạt động nghề nghiệp.

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Thư viện - Thiết bị trường học.

- Tự định hướng, ra quyết định chuyên môn chính xác, khoa học và bảo vệ được quan điểm cá nhân.

3. Thời gian đào tạo và khối lượng kiến thức toàn khóa

3.1. Thời gian đào tạo: 

- Từ 4 đến 5 năm: thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Từ 2 đến 3,5 năm: thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng chuyên ngành, cao đẳng, đại học hoặc đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học. 

3.2. Khối lượng kiến thức toàn khóa:

- Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: 135 tín chỉ. 

- Đối với thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng hoặc đại học: Hội đồng chuyên môn xem xét chuyển đổi sang tín chỉ của những học phần trong chương trình đào tạo. Hội đồng chuyên môn công nhận chuyển đổi khối lượng tốt đa không vượt quá 50% khối lượng học tập của chương trình đào tạo.

Xem thêm thông tin tại website Khoa Khoa học cơ bản: https://khcb.tnus.edu.vn

File(s) đính kèm: