Thông báo v/v đào tạo chương trình dự bị tiếng Việt và thi cấp chứng chỉ tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài

Ngày: 10/03/2023