Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v đăng ký HP học kỳ hè năm học 2017-2018 Phòng Đào tạo 23.04.2018
2. Thông báo v/v hủy học phần đã đăng ký trong học kỳ II năm học 2017-2018. Phòng Kế hoạch - Tài chính 23.04.2018
3. Thư cảm ơn các đơn vị tham gia Ngày hội việc làm năm 2018 23.04.2018
4. Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo, Ban thư ký và Hội đồng đánh giá chuyên môn đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra 2018 Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 20.04.2018
5. Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, viên chức Trường ĐHKH năm 2018. Phòng Thanh tra - Pháp chế 18.04.2018
6. Kế hoạch Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy (Năm 2018) Phòng Thanh tra - Pháp chế 17.04.2018
7. Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg và công tác phòng, chống tham nhũng Phòng Thanh tra - Pháp chế 17.04.2018
8. Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, viên chức Trường ĐHKH năm 2018. Phòng Thanh tra - Pháp chế 17.04.2018
9. Công văn V/v kế hoạch triển khai công tác TSĐH hệ chính quy năm 2018 Phòng Đào tạo 17.04.2018
10. Công văn v/v Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 Phòng Thanh tra - Pháp chế 16.04.2018
11. Thông báo v/v chi trả tiền hỗ trợ chi phí học tập & trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017 - 2018 cho sinh viên khóa 12,13,14,15 Phòng Kế hoạch - Tài chính 16.04.2018
12. Thông báo V/v cử sinh viên tham dự phỏng vấn tuyển dụng "Ngày hội việc làm Trường Đại học Khoa học năm 2018" Phòng Công tác HSSV 12.04.2018
13. Quyết định v/v thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình. Phòng Đào tạo 12.04.2018
14. Quyết định v/v thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình. Phòng Đào tạo 12.04.2018
15. Quyết định v/v thành lập Hội đồng thẩm định sách tham khảo. Phòng Đào tạo 12.04.2018
16. Quyết định v/v thành lập Hội đồng thẩm định sách tham khảo. Phòng Đào tạo 12.04.2018
17. Công văn V/v tham gia góp ý vào dự thảo Quy định về chế độ kiêm giảng, thỉnh giảng trong Trường Đại học Khoa học. Phòng Đào tạo 12.04.2018
18. Công văn V/v thực hiện kế hoạch chấm KLTN cho sinh viên K12 hệ chính quy. Phòng Đào tạo 11.04.2018
19. Thông báo v/v hủy học phần đã đăng ký trong học kỳ II năm học 2017-2018. Phòng Kế hoạch - Tài chính 11.04.2018
20. Thông báo V/v nộp bổ sung ngân hàng đề thi học kỳ II năm học 2017-2018 Phòng Đào tạo 11.04.2018