Chuyển đổi số TNUS | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v điều chỉnh danh sách thành viên Tổ chuyên môn và Nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án "Chuyển đổi số Trường ĐHKH giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030" 22.09.2021
2. Quyết định v/v thành lập Tổ chuyên môn và Nhóm giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án Chuyển đổi số Trường Đại học Khoa học giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 27.08.2021
3. Quyết định v/v thành lập Ban Chỉ đạo Đề án Chuyển đổi số Trường Đại học Khoa học giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 27.08.2021
4. Góc nhìn Chuyển đổi số tại Đại học Thái Nguyên của Trung tâm học liệu và Công nghệ thông tin 17.06.2021
5. Quyết định số 942/QĐ_TTg của TTCP v/v phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 16.06.2021
6. Quyết định số 1675/QĐ-BGDĐT v/v phê duyệt đề án Tăng cường hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và đào tạo cho Trường Đại học Khoa học - ĐHTN 03.06.2021
7. Văn bản số 636/ĐHKH-TTNN-TH v/v cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo, tổ chuyên môn và nhóm giúp việc đề án Chuyển đổi số Trường Đại học Khoa học 15.05.2021
8. Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên v/v chuyển đổi số của Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 05.04.2021
9. Quyết định số 425/QĐ-UBND Ngày chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên 25.02.2021
10. Kế hoạch v/v triển khai, thực hiện các Đề án toàn khóa của Đảng bộ Đại học Thái Nguyên và Đảng bộ Trường ĐHKH, nhiệm kỳ 2020 - 2025 16.10.2020
11. Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo triển khai, thực hiện các Đề án toàn khóa của Đảng bộ Đại học Thái Nguyên và Đảng bộ Trường ĐHKH, nhiệm kỳ 2020 - 2025 14.10.2020
12. Quyết định số 1726/QĐ-BTTTT v/v Phê duyệt Đề án Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia 13.10.2020
13. Quyết định v/v phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 04.06.2020
14. Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 29 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 18.04.2020
15. Nghị quyết về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 28.09.2019