Thông báo V/v góp ý vào Dự thảo Quy định về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh của Trường Đại học Khoa học.

Đơn vị:
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Ngày:
15.01.2021
Đã xem:
74 lần