Thông báo V/v góp ý vào Dự thảo Quy định tạm thời về tổ chức thi và cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn đầu ra Ngoại ngữ cho sinh viên, học viên của Trường Đại học Khoa học

Đơn vị:
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Ngày:
21.05.2021
Đã xem:
115 lần