Hệ thống văn bản

Thông báo v/v đeo thẻ Viên chức đối với cán bộ, viên chức và người lao động

Đơn vị:
Phòng Tổng hợp
Ngày:
12.01.2021
Đã xem:
47 lần