Hệ thống văn bản

Quyết định sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1035/QĐ-ĐHKH ngày 23/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

Đơn vị:
Phòng Công tác HSSV
Ngày:
24.02.2021
Đã xem:
46 lần