Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHTN cho các tập thể, cá nhân thuộc ĐHTN hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016-2017. Phòng Tổng hợp 11.09.2017
2. Thông báo kết luận của Giám đốc ĐHTN tại cuộc họp triển khai đào tạo trực tuyến E-learing kết hợp với đào tạo truyền thống ở ĐHTN. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 11.09.2017
3. Thông báo tuyển sinh liên thông từ CĐ lên ĐH năm 2017. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 11.09.2017
4. Thông báo V/v hướng dẫn nội dung sinh hoạt lớp tháng 9 năm 2017. Phòng Công tác HSSV 11.09.2017
5. Thông báo V/v báo cáo kế hoạch thực hiện theo Kết luận công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2016-2017 tại các Cơ sở giáo dục đại học thành viên. ĐHKH 11.09.2017
6. Thông báo Kế hoạch kiểm tra công tác sinh viên tại các đơn vị năm 2017. Phòng Công tác HSSV 11.09.2017
7. Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến các lớp cải thiện HK I năm học 2017-2018 đợt 1. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 11.09.2017
8. Quyết định v/v thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018. ĐHKH 08.09.2017
9. Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Trợ lý Công tác sinh viên năm học 2017-2018. Phòng Công tác HSSV 06.09.2017
10. Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Giáo viên chủ nhiệm lớp khóa 12,13 và 14 năm học 2017-2018. Phòng Công tác HSSV 06.09.2017
11. Quyết định v/v công nhận thí sinh trúng tuyển hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 06.09.2017
12. Thông báo v/v nộp tiền thẻ, phí sử dụng Trung tâm học liệu và Bảo hiểm thân thể đối với sinh viên K15 Phòng Kế hoạch - Tài chính 06.09.2017
13. Thông báo v/v nộp học phí học kì VI lớp Cử nhân Công tác xã hội K1 hệ VLVH Phòng Kế hoạch - Tài chính 06.09.2017
14. Thông báo V/v xét học vụ đối với sinh viên các Khóa 12,13 và 14 hệ đại học chính quy. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 06.09.2017
15. Thông báo v/v làm thẻ cho sinh viên khóa 15, hệ chính quy. Phòng Công tác HSSV 06.09.2017
16. Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2017 đối với sinh viên khóa 7,8,9,10 và 11 hệ chính quy. Phòng Công tác HSSV 06.09.2017
17. Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân sinh viên đầu khóa học. Phòng Công tác HSSV 06.09.2017
18. Thông báo V/v ủy quyền điều hành giải quyết công việc. ĐHKH 06.09.2017
19. Thông báo V/v truy cập và góp ý Website tiếng Anh Trường ĐHKH. Phòng Tổng hợp 06.09.2017
20. Quyết định v/v thành lập Tổ kiểm tra thực hiện giờ Sinh hoạt lớp năm học 2017-2018. Phòng Công tác HSSV 06.09.2017