Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 15, 16, 17, 18 Phòng Công tác HSSV 13.05.2021
2. Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2020-2021 theo Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC cho sinh viên hệ chính quy các khóa 15,16,17,18 Phòng Công tác HSSV 13.05.2021
3. Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2020-2021 theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP cho sinh viên hệ chính quy các khóa 15,16,17,18 Phòng Công tác HSSV 13.05.2021
4. Quyết định v/v chi trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 15,16,17,18 Phòng Công tác HSSV 13.05.2021
5. Thông báo v/v rà soát, thống kê số lượng người học có liên quan đến dịch COVID-19 ĐHKH 13.05.2021
6. Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo và đơn khiếu nại kết quả học tập của sinh viên khóa 15,16 học kỳ II năm học 2020-2021 Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 10.05.2021
7. Thông báo v/v rà soát, thống kê số lượng CB, VC, NLĐ, NH có liên quan đến dịch COVID-19 ĐHKH 10.05.2021
8. Thông báo v/v tổ chức Hội thảo Khoa học "Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch đặc thù của huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn" Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 10.05.2021
9. Thông báo tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học cho sinh viên hệ chính quy trường Đại học Khoa học đợt tháng 6/2021 Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 10.05.2021
10. Kế hoạch thi chuẩn đầu ra cho sinh viên, học viên cao học của Trường Đại học Khoa học năm học 2021-2022. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 10.05.2021
11. Thông báo v/v tiếp tục triển khai công tác bầu cử trong điều kiện học tập trực tuyến. Phòng Công tác HSSV 10.05.2021
12. Quyết định v/v công nhận sinh viên hệ chính quy khóa 15 (2017-2021) hoàn thành học phần Giáo dục thể chất Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 06.05.2021
13. Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 15,16,17 và 18 học kỳ I năm học 2020-2021 Phòng Công tác HSSV 06.05.2021
14. Thông báo v/v tạm dừng xuống trường do dịch bệnh Covid-19 ĐHKH 06.05.2021
15. Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2021 đối với sinh viên hệ chính quy Phòng Công tác HSSV 06.05.2021
16. Thông báo số 3 về tuyển dụng viên chức năm 2020. Phòng Tổng hợp 05.05.2021
17. Sở Y tế Thái Nguyên - CV 1408/SYT-NVY v/v tăng cường rà soát, lập danh sách các trường hợp đi từ vùng dịch trở về trong phòng, chống dịch COVId-19 ĐHKH 04.05.2021
18. Thông báo v/v tạm dừng xuống trường do dịch bệnh Covid-19 Phòng Công tác HSSV 02.05.2021
19. UBND tỉnh Thái Nguyên CV 1837/UBND-KGVX v/v thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ĐHKH 02.05.2021
20. UBND tỉnh Thái Nguyên CV 1840/UBND-KGVX v/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay ĐHKH 02.05.2021