Sự kiện

Sự kiện sắp diễn ra

05.08.2021
07:15
Kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt 1 (tháng 8/2021)
Còn 0 ngày 11 giờ 5 phút nữa

Kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ đợt 1 (tháng 8/2021)

Hội trường TNUS
07.08.2021
07:15
Kỳ thi chuẩn đầu raNgoại ngữ đợt 1 (tháng 8/2021)
Còn 2 ngày 11 giờ 5 phút nữa

Kỳ thi chuẩn đầu raNgoại ngữ đợt 1 (tháng 8/2021)

Hội trường TNUS