Kết quả học tập - Liên thông | Đào tạo

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 05 năm 2018. 15.05.2018
2. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 05 năm 2018. 15.05.2018
3. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức VLVH đợt tháng 5 năm 2018. 15.05.2018
4. Điểm tổng kết học kỳ II GĐ 2 lớp liên thông K5A từ trình độ cao đẳng lên Đại học hệ chính quy ngành Toán học 14.03.2018
5. Điểm tổng kết học kỳ I lớp liên thông K1 từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành Luật 14.03.2018
6. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH liên thông từ trình độ TC lên trình độ ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 02 năm 2018. 09.03.2018
7. Điểm tổng kết học kỳ I GĐ 1 lớp liên thông K5B từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành Toán học 05.01.2018
8. Điểm tổng kết học kỳ I GĐ 1 lớp K5 PT liên thông từ trung cấp lên đại học hệ VLVH ngành Khoa học thư viện 05.01.2018
9. Điểm tổng kết học kỳ I GĐ 1 lớp LT từ trình độ trung cấp lên đại học K2 hình thức đào tạo VLVH ngành Khoa học thư viện 05.01.2018
10. Thông báo điểm tổng kết học kỳ II giai đoạn 1 lớp liên thông K5A từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành toán học 11.12.2017
11. Thông báo điểm tổng kết học kỳ II giai đoạn 1 lớp liên thông K3 từ trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy ngành văn học 11.12.2017
12. Thông báo điểm tổng kết học kỳ V lớp liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học K2 ngành KHTV 11.12.2017
13. Thông báo điểm tổng kết học kỳ V lớp liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học K1 hình thức đào tạo VLVH ngành KHTV 11.12.2017
14. Thông báo điểm tổng kết học kỳ II giai đoạn 1 lớp liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hệ VLVH ngành KHTV 11.12.2017
15. Thông báo điểm tổng kết học kỳ V lớp liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học K1 hệ VLVH ngành KHTV 11.12.2017
16. Thông báo điểm đổng tổng kết HK III lớp liên thông K3 từ trình độ TC lên ĐH hệ VLVH ngành Khoa học Thư viện. 06.10.2017
17. Thông báo điểm tổng kết HK III GĐ 2 lớp liên thông từ trình độ TC lên ĐH K1 hệ VLVH ngành KHTV. 06.10.2017
18. Thông báo điểm tổng kết HK II GĐ2 lớp K1 liên thông từ trình độ TC lên ĐH hệ VLVH ngành Khoa học Thư viện. 06.10.2017
19. Thông báo điểm tổng kết HK III lớp K1 liên thông từ trình độ TC lên ĐH hệ VLVH ngành Khoa học thư viện. 06.10.2017
20. Thông báo điểm tổng kết HK III GĐ 1 lớp K1 hệ liên thông từ trình độ TC lên ĐH hệ VLVH ngành khoa học Thư viện. 06.10.2017