Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo thời khóa biểu học kỳ hè cho sinh viên đăng ký năm học 2020-2021 09.06.2021
2. Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ II năm học 2020 - 2021 khóa 17, 18 27.01.2021
3. Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2020 - 2021 khóa 17 21.01.2021
4. Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2020 - 2021 khóa 18 21.01.2021
5. Điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ II năm học 2020 - 2021 21.12.2020
6. Thời khóa biểu các lớp học phần cải thiện đợt 2 năm học 2020 - 2021 21.12.2020
7. Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2020 - 2021 khóa 15,16 10.12.2020
8. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 khóa 18 (đợt 2) 16.10.2020
9. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020-2021 khóa 18 17.09.2020
10. Thời khóa biểu cải thiện đợt 1 năm học 2020 - 2021 bổ sung 09.09.2020
11. Thời khóa biểu cải thiện đợt 1 năm học 2020 - 2021 08.09.2020
12. Điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 27.08.2020
13. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 K17 22.08.2020
14. Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2020 - 2021 K15, K16 22.08.2020
15. Thông báo v/v điều chỉnh TKB hệ chính quy học kỳ II năm học 2019 - 2020 11.05.2020
16. Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019 - 2020 khóa 17 31.01.2020
17. Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019 - 2020 khóa 16 31.01.2020
18. Điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 18.10.2019
19. Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 10.10.2019
20. Thời khóa biểu các lớp cải thiện học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 08.10.2019