XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Ngày: 23/09/2022

Chương trình đào tạo: XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
Ngành đào tạo: Lịch sử (HISTORY)                      Mã ngành: 7229010
Trình độ đào tạo: Đại học                                   Thời gian đào tạo: 4 năm
Tổng số tín chỉ: 136
Tổ hợp môn thi/xét tuyển: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00);  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01); Ngữ văn, Toán, GDCD (C14); Toán, GDCD, Tiếng Anh (D84)


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo trình độ đại học chuyên ngành xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước có lập trường tư tưởng vững vàng, có phẩm chất chính trị, đạo đức có ý thức phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Có sức khoẻ tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của các tỉnh miền núi phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung…

Một số học phần (môn học) đặc trưng của CTĐT:

 Với 136 tín chỉ, người học sẽ trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và nhân văn.

 Cùng với đó, chương trình còn trang bị những kiến thức chuyên sâu về Lịch sử Đảng và xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước, đáp ứng yêu cầu công tác trong lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ quan, ban, ngành, trường chính trị, các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Trong năm cuối, thông qua đợt đi thực tập tại các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, người học được trang bị kỹ năng nghiên cứu triển khai các đề tài khoa học về xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước; được làm việc; kỹ năng xử lý tình huống cụ thể trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ khác trong quá trình công tác.

Những nội dung trên được thể hiện trong một số học phần tiêu biểu như:

- Lý luận chung về Đảng và xây dựng Đảng

- Các Đảng chính trị trên thế giới

- Lịch sử xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước Việt Nam

- Lý luận về hành chính nhà nước

- Xây dựng Đảng về chính trị và tư tưởng

- Xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ

- Công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng

- Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị

- Đảng lãnh đạo các lĩnh vực đời sống xã hội

- Công tác dân vận của Đảng

- Nguyên lý công tác tư tưởng

- Quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trọng yếu

- Nghiệp vụ công tác tổ chức của Đảng

- Các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam

- Kiểm tra, giám sát thực thi quyền lực nhà nước

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

 Sau khi hoàn thành chương trình học tập, sinh viên có thể công tác trong các vị trí, lĩnh vực sau:

 - Sinh viên sẽ trở thành giảng viên giảng dạy lý luận chính trị tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các trường chính trị tỉnh - thành phố, các trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị huyện - thị - thành.

- Sinh viên sẽ làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội như: Ban Tổ chức; Ban Tuyên giáo; Ban Dân vận; Phòng Nội vụ; Ủy ban kiểm tra; Văn phòng đảng ủy; Văn phòng ủy ban nhân dân các cấp... từ Trung ương tới địa phương. Ngoài ra, người học tham gia làm việc trong các tổ chức chính trị - xã hội như: Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân...

- Sau khi tốt nghiệp, người học được trang bị những kiến thức nghiên cứu khoa học độc lập. Chính vì vậy, người học có thể tham gia nghiên cứu biên soạn các cuốn Kỷ yếu hoặc nghiên cứu viết lịch sử đảng bộ của địa phương, ban, ngành, đoàn thể...

- Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học ở các viện, trung tâm nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước.

III. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Văn phòng Khoa Khoa học xã hội và nhân văn (P.311 – Nhà Hiệu bộ) – Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên (Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

TS.  Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng khoa,  SĐT: 0834.865.145

Email: tuannm@tnus.edu.vn

Website Bộ môn: http://lichsu.tnus.edu.vn/

Facebook của Bộ môn: https://www.facebook.com/lichsu.tnus/

File(s) đính kèm: