QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Ngày: 23/09/2022

Chương trình đào tạo: QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP (Business management)

Ngành đào tạo: Khoa học quản lý                     Mã ngành: 7340401
Trình độ đào tạo: Đại học                                  Thời gian đào tạo: 4 năm
Tổng số tín chỉ: 135
Tổ hợp môn thi/xét tuyển: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01); Ngữ văn, Toán, GDCD (C14); Toán, GDCD, Tiếng  Anh (D84)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo Quản lý doanh nghiệp hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực Khoa học quản lý và có trình độ chuyên sâu, kỹ năng nghiệp vụ quản lý về các mảng cơ bản của doanh nghiệp như quản lý nhân sự, quản lý chất lượng, quản lý sản xuất và quản lý rủi ro…. đồng thời, trang bị cho người học có phẩm chất đạo đức, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; có khả năng khởi nghiệp đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

Về kỹ năng

- Trang bị cho người học kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, pháp luật, tin học, môi trường để áp dụng các kiến thức đó vào cuộc sống, thực tiễn quản lý tổ chức và quản lý doanh nghiệp.

- Cung cấp cho người học kiến thức nền tảng về quản lý, chuyên sâu về quản lý doanh nghiệp và kiến thức thực tế về quản lý doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, điều hành, giám sát hoạt động quản lý, quản lý doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

- Giúp người học rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nắm vững kiến thức giáo dục quốc phòng và an ninh, nâng cao sức mạnh thể chất trong thực hiện nhiệm vụ, giữ gìn và bảo vệ tổ quốc.

- Rèn luyện cho người học kỹ năng giao tiếp, lập luận, đàm phán, phản biện, thuyết phục, sử dụng công nghệ thông tin trong truyền đạt, phổ biến kiến thức, kỹ năng, yêu cầu của công việc tới người khác trong hoạt động quản lý, quản lý doanh nghiệp.

- Người học có khả năng khởi nghiệp; nhận diện và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực quản lý và quản lý doanh nghiệp.

- Người học có khả năng thực hiện thành thạo các kỹ năng chuyên môn trong hoạt động quản lý, quản lý doanh nghiệp.

- Người học có năng lực ngoại ngữ theo quy định của Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Khoa học.

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Người học có đạo đức nghề nghiệp, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ trên cương vị công tác; có ý thức tự giác trong bồi dưỡng chuyên môn, ý thức học tập suốt đời để nâng cao trình độ; hình thành phong cách làm việc chuyên nghiệp, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi cần.

- Người học có khả năng làm việc độc lập, hướng dẫn, giám sát và phối hợp tốt với các thành viên nhóm trong việc thực hiện các nhiệm vụ với vai trò là nhà quản lý hay thành viên của nhóm.

- Người học có khả năng thiết kế, triển khai, vận hành quy trình quản lý, quản lý doanh nghiệp, điều phối các nguồn lực và tham gia vào quá trình cải tổ, hoàn thiện hệ thống chính sách giúp nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, quản lý doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Khoa học quản lý, chuyên ngành Quản lý nhân lực có năng lực đảm nhận các vị trí sau:

- Nhân viên quản lý nhân sự trong các doanh nghiệp.

- Tổ viên/tổ trưởng/ Quản đốc trong một xưởng sản xuất của doanh nghiệp.

- Giám đốc điều hành sản xuất của các doanh nghiệp.

- Nhân viên bán hàng, nhân viên makerting, nhân viên phát triển thi trường.

- Giám đốc kinh doanh, giám đốc makerting.

- Tự làm chủ cửa hàng, doanh nghiệp của mình.

- Nhân viên phụ trách về hệ thống quản lý năng suất chất lượng .

- Giám sát bán hàng, Giám sát kinh doanh của các công ty/doanh nghiệp/tổ chức bán hàng tiêu dùng, hàng công nghiệp và dịch vụ.

- Làm công tác giảng dạy ở các tr­ường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

III. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Văn Phòng Khoa Khoa Học Xã Hội và Nhân văn (P.311 – Nhà Hiệu bộ) – Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên (Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)

TS. Trần Thị Hồng: SĐT: 0978.427.903

ThS. Nguyễn Thanh Huyền: SĐT: 0374.221.772

Page Bộ môn KHQL: https://www.facebook.com/ManagementScienceThaiNguyen/

File(s) đính kèm: