DỊCH VỤ PHÁP LUẬT

Ngày: 27/09/2022

Chương trình đào tạo trọng điểm chất lượng cao: DỊCH VỤ PHÁP LUẬT
Ngành đào tạo: Luật                                          Mã ngành: 7380101
Trình độ đào tạo: Đại học                                  Thời gian đào tạo: 4 năm
Tổng số tín chỉ: 135
Tổ hợp môn thi/xét tuyển: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01); Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00); Ngữ văn, Toán, GDCD (C14); Ngữ văn, Địa lý, GDCD (C20)

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo được xây dựng theo định hướng chất lượng cao nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về pháp luật, dịch vụ pháp luật, thực tiễn pháp lý, có các kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp phù hợp. Sản phẩm của chương trình đào tạo là các Cử nhân luật có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức, có kiến thức và năng lực để có thể nghiên cứu cũng như giải quyết được các vấn đề cơ bản trong lĩnh vực pháp luật, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

- Có kiến thức lý luận và thực tiễn toàn diện, chuyên sâu về ngành Luật, Dịch vụ pháp luật và vận dụng được các kiến thức đó vào giải quyết các tình huống thực tiễn trong lĩnh vực công tác.

- Có kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin; kỹ năng sử dụng Tiếng Anh trong hoạt động chuyên môn.

- Có kỹ năng và thái độ cá nhân, kỹ năng và phẩm chất nghề nghiệp; kỹ năng nhận thức, tư duy, phân tích, đánh giá các vấn đề pháp lý nói chung; vận dụng kiến thức, kỹ năng vào nhận diện và giải quyết các tình huống thực tiễn trong lĩnh vực pháp luật đáp ứng vị trí việc làm.

- Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng soạn thảo các văn bản, đàm phán hợp đồng và các kỹ năng mềm trong giải quyết các vấn đề thực tiễn.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm với xã hội, có năng lực tự chủ và trách nhiệm; thích ứng được với sự thay đổi của xã hội; hoàn chỉnh tri thức và kỹ năng nền tảng để tiếp tục học tập ở trình độ cao; tự lập nghiệp, có khả năng tự học, lập kế hoạch học tập, trải nghiệm.

- Hình thành ý tưởng, xây dựng kế hoạch, triển khai và thực hiện, đánh giá hoạt động pháp lý phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội, đáp ứng tốt các vị trí việc làm ngành Dịch vụ pháp luật.

II. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

- Chuyên gia cung cấp thông tin, chứng cứ pháp lý.

- Tư vấn viên pháp lý.

- Luật sư, công chứng viên, thừa phát lại.

- Chuyên gia nghiên cứu pháp lý.

- Nhân viên phụ trách công tác pháp chế trong doanh nghiệp.

- Giảng viên chuyên ngành Luật.

- Thư ký tòa án.

- Tự thành lập tổ chức hành nghề luật độc lập.

III. THÔNG TIN TƯ VẤN - ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Văn phòng Khoa Luật - (P. 302 – Nhà Hiệu bộ) – Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên (Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Trưởng Khoa Luật: TS. Nguyễn Thị Hoàng Lan, SĐT: 0912.454.656

Email: hoanglan@tnus.edu.vn

Trợ lý Tuyển sinh: ThS. Dương Thị Thúy, SĐT: 0976.778.496

Email: duongthanhthuy1010@gmail.com

File(s) đính kèm: