Kết quả học tập - Liên thông | Đào tạo

Thông báo điểm tổng kết HK II GĐ 1 lớp liên thông từ trình độ TC lên ĐH K4 hệ VLVH ngành KHTV.

Ngày:
06.10.2017