Thông báo - Đại học chính quy | Đào tạo

Quyết định v/v công nhận sinh viên hệ chính quy khóa 14 (2016-2020) hoàn thành học phần Giáo dục thể chất.

Ngày:
09.07.2020