Thông báo - Đại học chính quy | Đào tạo

Quyết định Ban hành Quy định về chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đối với sinh viên tốt nghiệp hệ đại học chính quy Trường Đại học Khoa học.

Ngày:
02.02.2021