Phòng Đào tạo QLKH & HTQT | Cơ cấu tổ chức

1. Thông tin chung

Điện thoại: 0280 3903 398;

Email: daotao@tnus.edu.vn;  

2. Bộ máy lãnh đạo

+ Trưởng phòng: PGS.TS. Trịnh Thanh Hải

+ Phó trưởng phòng: TS. Ngô Văn Định

+ Phó trưởng phòng: TS. Hoàng Thị Nhung