Phòng Công tác HSSV | Cơ cấu tổ chức

 1. Thông tin chung

- Điện thoại:  0208.904319,  KTX: 0208.3700620

- Email: cthssv@tnus.edu.vn

- Website: http://std.tnus.edu.vn

 

2. Bộ máy lãnh đạo

- TS Phí Đình Khương: Trưởng phòng

- TS Nguyễn Anh Hùng: Phó Trưởng phòng

3. Đội ngũ cán bộ

Phòng CTCT-HSSV hiện tại có 12 cán bộ, trong đó 2 TS, 4 Ths, 6 ĐH, còn lại là trình độ khác.