3 công khai | TNUS

TT Nội dung Tải xuống
1 CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
1.1 Cam kết chất lượng giáo dục
Biểu 17_Công khai cam kết chất lượng đào tạo của CSGD đại học năm học 2019-2020
1.2 Chất lượng giáo dục thực tế
Biểu 18_Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của CSGD đại học năm học 2019-2020
Biểu 18D_Danh sách tên giáo trình, tài liệu tham khảo cho từng chương trình đào tạo năm học 2019-2020
1.3 Chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục
Chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục
2 ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CLGD
2.1 Cơ sở vật chất nhà trường
Biểu 19_Công khai thông tin cơ sở vật chất của CSGD đại học năm học 2019-2020
2.2 Đội ngũ giảng viên cơ hữu
Biểu 20_Công khai thông tin đội ngũ giảng viên cơ hữu của CSGD đại học năm học 2019-2020
2.3 Lý lịch khoa học của giảng viên
Biểu 02_Sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành
2.4 Chỉ tiêu tuyển sinh
Biểu 01_Chỉ tiêu tuyển sinh của cơ sở đào tạo năm học 2019-2020
2.5 Đào tạo, bồi dưỡng
Biểu 03_Số lượng giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng
3 THU CHI TÀI CHÍNH
Biểu 21A_Công khai thu chi tài chính của CSGD đại học năm học 2019-2020
Biểu 21B_Công khai chính sách dành cho người học năm học 2019-2020