Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo tuyển sinh các chương trình bồi dưỡng, cấp chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm năm 2020 (đợt 2) 23.07.2020
2. Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng công tác văn thư cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. 10.07.2020
3. Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập. 10.07.2020
4. Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng công tác thư viện cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông. 10.07.2020
5. Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch nội địa và Quốc tế tháng 7/2020. 09.07.2020
6. Thông báo tuyển sinh Lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập 10.06.2020
7. Thông báo tuyển sinh Lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng công tác văn thư cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông 10.06.2020
8. Thông báo tuyển sinh Lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng công tác thư viện cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông 10.06.2020
9. Danh sách kết quả thí sinh dự thi chứng chỉ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế đợt thi ngày 31/5/2020 10.06.2020
10. Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn Du lịch nội địa và Quốc tế tháng 6/2020. 09.06.2020
11. Quyết định Bạn hành Quy định về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng công tác thư viện cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông; công tác văn thư cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông 28.05.2020
12. Quyết định Bạn hành Quy định về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong trường trung học và trường chuyên biệt công lập của trường Đại học Khoa học 28.05.2020
13. Lịch thi chứng chỉ hướng dẫn du lịch nội địa, quốc tế đợt thi ngày 31 tháng 5 năm 2020 27.05.2020
14. Danh sách thí sinh dự thi kỳ thi cấp chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch nội địa, quốc tế đợt thi ngày 31 tháng 5 năm 2020 27.05.2020
15. Quyết định ban hành Quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế của Trường ĐHKH. 22.05.2020
16. Quyết định Ban hành Quy định về quản lý đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn trực tuyến của Trường ĐHKH. 15.05.2020
17. Quyết định Ban hành Quy định về quản lý đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn của Trường ĐHKH. 15.05.2020
18. Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thuộc Trường ĐHKH. 11.05.2020
19. Công văn V/v xây dựng chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong trường trung học và trường chuyên biệt công lập của Trường ĐHKH. 27.04.2020
20. Thông báo V/v góp ý vào Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường ĐHKH. 22.04.2020