Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v lập danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo theo khung chương trình đào tạo. 23.03.2018
2. Thông báo V/v rà soát danh sách đăng ký biên soạn giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo. 07.03.2018
3. Thông báo V/v triển khai hệ thống Hội nghị truyền hình của Bộ GDĐT. 06.03.2018
4. Thông báo V/v hỗ trợ tài liệu xây dựng Thư viện nghiệp vụ Cảnh sát môi trường. 06.03.2018
5. Kết luận Hội nghị Tổng kết hoạt động Công nghệ thông tin - Thư viện năm 2017. 26.02.2018
6. Thông báo V/v bổ sung các chuẩn kỹ năng cơ bản về CNTT đối với CBVC trường ĐHKH. 01.02.2018
7. Thông báo V/v sử dụng phần mềm quản lý văn bản mới VOffice. 26.01.2018
8. Thông báo V/v tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản VOffice. 15.01.2018
9. Danh sách khóa luận tốt nghiệp năm 2017 17.12.2017
10. Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ khóa 2015 - 2017 17.12.2017
11. Danh sách đề tài NCKH năm 2017 17.12.2017
12. Đề tài Khoa học & công nghệ các cấp 2015 - 2017 17.12.2017
13. Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Website Trường Đại học khoa học. 31.10.2017
14. Thông báo v/v địa chỉ email nhận tin, bài viết đăng lên website trường Đại học Khoa học. 09.10.2017
15. Thông báo V/v đóng góp ý kiến cho dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Website trường ĐHKH. 05.10.2017
16. Quyết định v/v kiện toàn Ban Biên tập, Ban Quản trị Website Trường ĐHKH năm học 2017-2018 05.10.2017
17. Thông báo V/v cập nhật thông tin hướng tới kỷ niệm 15 năm thành lập trường (24/10/2002-24/10/2017) 17.09.2017
18. Danh sách hội đồng nghiệm thu đề tài sinh viên NCKH K11 17.08.2017
19. Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ khóa 2014 - 2016 17.12.2016
20. Danh sách khóa luận tốt nghiệp năm 2016 17.12.2016