Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định Ban hành Quy định quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của Trường ĐHKH. 16.04.2019
2. Thông báo V/v sử dụng hệ thống email tên miền riêng TNUS.EDU.VN 11.03.2019
3. Thông báo V/v góp ý vào dự thảo quy định về việc quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của Trường ĐHKH. 11.03.2019
4. Thông tư Quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao dẳng sư phạm 03.08.2018
5. Thông báo V/v lập danh mục giáo trình, tài liệu tham khảo theo khung chương trình đào tạo. 23.03.2018
6. Thông báo V/v rà soát danh sách đăng ký biên soạn giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo. 07.03.2018
7. Thông báo V/v triển khai hệ thống Hội nghị truyền hình của Bộ GDĐT. 06.03.2018
8. Thông báo V/v hỗ trợ tài liệu xây dựng Thư viện nghiệp vụ Cảnh sát môi trường. 06.03.2018
9. Kết luận Hội nghị Tổng kết hoạt động Công nghệ thông tin - Thư viện năm 2017. 26.02.2018
10. Thông báo V/v bổ sung các chuẩn kỹ năng cơ bản về CNTT đối với CBVC trường ĐHKH. 01.02.2018
11. Thông báo V/v sử dụng phần mềm quản lý văn bản mới VOffice. 26.01.2018
12. Thông báo V/v tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản VOffice. 15.01.2018
13. Danh sách khóa luận tốt nghiệp năm 2017 17.12.2017
14. Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ khóa 2015 - 2017 17.12.2017
15. Danh sách đề tài NCKH năm 2017 17.12.2017
16. Đề tài Khoa học & công nghệ các cấp 2015 - 2017 17.12.2017
17. Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Website Trường Đại học khoa học. 31.10.2017
18. Thông báo v/v địa chỉ email nhận tin, bài viết đăng lên website trường Đại học Khoa học. 09.10.2017
19. Thông báo V/v đóng góp ý kiến cho dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Website trường ĐHKH. 05.10.2017
20. Quyết định v/v kiện toàn Ban Biên tập, Ban Quản trị Website Trường ĐHKH năm học 2017-2018 05.10.2017