Phòng Tổng hợp | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Luật bảo vệ bí mật nhà nước 01.07.2020
2. Kết luận của bộ chính trị về chủ trương khắc tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước 01.07.2020
3. Luật Dân quân tự vệ 01.07.2020
4. Luật giáo dục năm 01.07.2020
5. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiểm toán nhà nước 01.07.2020
6. Luật Thư viện 2019 01.07.2020
7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ công chức và luật viên chức 01.07.2020
8. Luật quản lý thuế 01.07.2020
9. Thông báo V/v kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quản lý nội bộ đợt tháng 6 năm 2020. 18.06.2020
10. Thông tư Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập 10.06.2020
11. Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non. 10.06.2020
12. Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trường Bộ Nội vụ ban hành 10.06.2020
13. Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 10.06.2020
14. Nghị định về công tác văn thư 10.06.2020
15. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 10.06.2020
16. Thông báo kết quả phỏng vấn tuyển chuyên viên phụ trách truyền thông 05.06.2020
17. Thông báo lịch phỏng vấn tuyển chuyên viên phục trách truyền thông. 01.06.2020
18. Thông báo v/v tuyển chuyên viên phụ trách truyền thông 22.05.2020
19. Thông báo về việc thực hiện giờ làm việc mùa Hè năm 2020 07.05.2020
20. Thông báo v/v tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 17.04.2020