Phòng Thanh tra - Pháp chế | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v báo cáo công tác tuyển sinh năm 2018. 13.07.2018
2. Báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra và phòng, chống tham nhũng năm học 2017-2018. 13.07.2018
3. Báo cáo kết quả rà soát văn bản quản lý nội bộ của Trường Đại học Khoa học 6 tháng đầu năm 2018. 28.06.2018
4. Báo cáo về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quản lý nội bộ của Trường Đại học Khoa học 6 tháng đầu năm 2018. 28.06.2018
5. Thông báo V/v kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn ban quản lý nội bộ đợt tháng 6 năm 2018. 05.05.2018
6. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra thi Học kỳ II, năm học 2017-2018 24.04.2018
7. Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, viên chức Trường ĐHKH năm 2018. 18.04.2018
8. Kế hoạch Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy (Năm 2018) 17.04.2018
9. Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg và công tác phòng, chống tham nhũng 17.04.2018
10. Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, viên chức Trường ĐHKH năm 2018. 17.04.2018
11. Công văn v/v Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 16.04.2018
12. Thông báo V/v tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho CB, VC Trường ĐHKH năm 2018. 11.04.2018
13. Quyết định v/v thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định "5 tài liệu giảng dạy của giảng viên" năm học 2017-2018 20.03.2018
14. Thông báo v/v thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định "5 tài liệu giảng dạy của giảng viên" năm 2018. 13.03.2018
15. Thông tư v/v tiếp tục tổ chức công tác thanh tra năm học và thực hiện Đề án tăng cường năng lực thanh tra 08.02.2018
16. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch đào tạo Học kỳ II - Năm học 2017-2018. 06.02.2018
17. Kế hoạch công tác pháp chế năm 2018. 06.02.2018
18. Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Trường ĐHKH năm 2018. 01.02.2018
19. Quyết định v/v thành lập Ban thanh tra, kiểm tra các kỳ thi tuyển sinh thuộc các hệ đào tạo năm 2018 của Trường ĐHKH. 01.02.2018
20. Kế hoạch phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trường ĐHKH năm 2018. 01.02.2018