Phòng Thanh tra - Pháp chế | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra thi HK I, năm học 2017-2018. 04.12.2017
2. Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng soạn thảo, ban hành văn bản quản lý nội bộ và văn bản hành chính cho cán bộ, viên chức năm 2017. 22.11.2017
3. Thông báo V/v tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng soạn thảo ban hành văn bản quản lý nội bộ và văn bản hành chính cho cán bộ, viên chức năm 2017. 14.11.2017
4. Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng soạn thảo, ban hành văn bản quản lý nội bộ và văn bản hành chính cho cán bộ, viên chức năm 2017. 24.10.2017
5. Công văn V/v kế hoạch tổ chức thực hiện " Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam" năm 2017. 24.10.2017
6. Quyết định v/v thành lập Tổ thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 tại Trường ĐHKH 19.10.2017
7. Quyết định v/v thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ năm 2016 của Trường Đại học Khoa học. 11.10.2017
8. Thông báo V/v kiểm tra công tác cấp phát Bằng tốt nghiệp đại học trong năm 2016 đối với sinh viên hệ chính quy. 05.10.2017
9. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch đào tạo Học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 21.09.2017
10. Thông báo V/v báo cáo kế hoạch thực hiện theo Kết luận công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2016-2017 tại các Cơ sở giáo dục đại học thành viên. 11.09.2017
11. Quyết định v/v thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018. 08.09.2017
12. Thông tư quy định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập 05.09.2017
13. Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục 05.09.2017
14. Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 562015NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 05.09.2017
15. Công văn hướng dẫn thi nâng ngạch giảng viên của Bộ GDĐT 05.09.2017
16. Thông báo V/v kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quản lý nội bộ năm 2017. 12.01.2017