Phòng Thanh tra - Pháp chế | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2018-2019. 06.09.2018
2. Quyết định v/v phê duyệt Kế hoạch công tác Pháp chế năm học 2018 - 2019 05.09.2018
3. Thông báo V/v nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng. 09.08.2018
4. Thông báo V/v nâng cao công tác tiếp dân. 09.08.2018
5. Thông báo V/v báo cáo công tác tuyển sinh năm 2018. 13.07.2018
6. Báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra và phòng, chống tham nhũng năm học 2017-2018. 13.07.2018
7. Báo cáo kết quả rà soát văn bản quản lý nội bộ của Trường Đại học Khoa học 6 tháng đầu năm 2018. 28.06.2018
8. Báo cáo về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quản lý nội bộ của Trường Đại học Khoa học 6 tháng đầu năm 2018. 28.06.2018
9. Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội 06.06.2018
10. Kết luận thanh tra v/v thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định "5 loại tài liệu giảng dạy của giảng viên" năm 2017 05.05.2018
11. Thông báo V/v kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn ban quản lý nội bộ đợt tháng 6 năm 2018. 05.05.2018
12. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra thi Học kỳ II, năm học 2017-2018 24.04.2018
13. Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, viên chức Trường ĐHKH năm 2018. 18.04.2018
14. Kế hoạch Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy (Năm 2018) 17.04.2018
15. Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg và công tác phòng, chống tham nhũng 17.04.2018
16. Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, viên chức Trường ĐHKH năm 2018. 17.04.2018
17. Công văn v/v Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 16.04.2018
18. Thông báo V/v tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho CB, VC Trường ĐHKH năm 2018. 11.04.2018
19. Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ viên chức trường Đại học Khoa học 30.03.2018
20. Quyết định v/v thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định "5 tài liệu giảng dạy của giảng viên" năm học 2017-2018 20.03.2018