Phòng Thanh tra - Pháp chế | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Luật phòng, chống tham nhũng 09.01.2019
2. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 09.01.2019
3. Báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 của Trường ĐHKH. 09.01.2019
4. Báo cáo kết quả rà soát văn bản quản lý nội bộ của Trường ĐHKH năm 2018 (đợt 2). 09.01.2019
5. Báo cáo kết quả kiểm tra văn bản quản lý nội Bộ của Trường ĐHKH năm 2018 (đợt 2). 09.01.2019
6. Luật an ninh mạng 04.01.2019
7. Thông tư Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam 04.01.2019
8. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động 04.01.2019
9. Báo cáo kết quả công tác triển khai "Ngày pháp luật VN " năm 2018 Trường ĐHKH. 05.12.2018
10. Thông báo V/v kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quản lý nội bộ năm 2018 (đợt 2) 05.12.2018
11. Quyết định về việc thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra thi học kỳ I năm học 2018-2019. 13.11.2018
12. Kế hoạch thực hiện triển khai ngày pháp luật năm 2018 15.10.2018
13. Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra hồ sơ nhập học của sinh viên hệ chính quy khóa 16 năm 2018 tại Trường Đại học Khoa học. 02.10.2018
14. Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2018-2019. 06.09.2018
15. Quyết định v/v phê duyệt Kế hoạch công tác Pháp chế năm học 2018 - 2019 05.09.2018
16. Thông báo V/v nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng. 09.08.2018
17. Thông báo V/v nâng cao công tác tiếp dân. 09.08.2018
18. Thông báo V/v báo cáo công tác tuyển sinh năm 2018. 13.07.2018
19. Báo cáo kết quả công tác thanh tra, kiểm tra và phòng, chống tham nhũng năm học 2017-2018. 13.07.2018
20. Báo cáo kết quả rà soát văn bản quản lý nội bộ của Trường Đại học Khoa học 6 tháng đầu năm 2018. 28.06.2018