Phòng Thanh tra - Pháp chế | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Báo cáo về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quản lý nội bộ của Trường ĐHKH 06 tháng đầu năm 2019. 17.07.2019
2. Báo cáo kết quả rà soát văn bản quản lý nội bộ của Trường ĐHKH 6 tháng đầu năm 2019. 17.07.2019
3. Thông báo kết quả họp xét thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019 08.07.2019
4. Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội 02.06.2019
5. Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng 02.06.2019
6. Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch nhạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệ 20.05.2019
7. Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 15.05.2019
8. Kế hoạch công tác pháp chế năm 2019. 21.01.2019
9. Kế hoạch phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trường ĐHKH năm 2019. 21.01.2019
10. Luật phòng, chống tham nhũng 09.01.2019
11. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 09.01.2019
12. Báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 của Trường ĐHKH. 09.01.2019
13. Báo cáo kết quả rà soát văn bản quản lý nội bộ của Trường ĐHKH năm 2018 (đợt 2). 09.01.2019
14. Báo cáo kết quả kiểm tra văn bản quản lý nội Bộ của Trường ĐHKH năm 2018 (đợt 2). 09.01.2019
15. Luật an ninh mạng 04.01.2019
16. Thông tư Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam 04.01.2019
17. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động 04.01.2019
18. Luật tố cáo 06.12.2018
19. Báo cáo kết quả công tác triển khai "Ngày pháp luật VN " năm 2018 Trường ĐHKH. 05.12.2018
20. Thông báo V/v kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quản lý nội bộ năm 2018 (đợt 2) 05.12.2018