Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo v/v TC hội thảo thuộc nhiệm vụ NCKH cấp Nhà nước 05.11.2018
2. Thông báo về Chương trình Học bổng Endeavour của chính phủ Australia. 30.10.2018
3. Quyết định về việc ấn định tên đề tài và giảng viên hướng dẫn đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học diện tự túc kinh phí năm học 2018-2019. 16.10.2018
4. Quyết định về việc ấn định tên đề tài và giảng viên hướng dẫn đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019. 16.10.2018
5. Thông báo V/v học bổng khóa học dành cho Cán bộ Quản lý giáo dục tại các trường Đại học. 07.09.2018
6. Thông báo Học bổng Lãnh đạo Nhật Bản IATSS Forum 2019. 29.05.2018
7. Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở thực hiện từ năm 2017. 23.05.2018
8. Quyết định v/v thành lập Tổ xây dựng đề án Tăng cường cơ sở vật chất, năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ nghiên cứu và đổi mới hoạt động NCKH, CGCN trong các cơ sở GDĐH và GDNN giai đoạn 2017-2025 21.05.2018
9. Quyết định v/v duyệt triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2018 của cán bộ, giảng viên. 03.05.2018
10. Quyết định v/v duyệt triển khai đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019 23.04.2018
11. Quyết định v/v giao nhiệm vụ và kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2018. 23.04.2018
12. Quyết định v/v thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018. 23.04.2018
13. Thông báo V/v giới thiệu Chương trình học bổng toàn phần bậc đại học Panasonic năm 2018. 06.04.2018
14. Công văn v/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN Đề tài cấp Bộ năm 2019. 06.04.2018
15. Quyết định Ban hành Quy định về công tác quản lý khoa học và công nghệ của Trường ĐHKH 30.03.2018
16. Công văn V/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2019. 30.03.2018
17. Thông báo học bổng của Đại học Thammasat, Thái Lan. 28.03.2018
18. Thông báo V/v tập huấn sử dụng Google Forms 22.03.2018
19. Thông báo buổi giới thiệu học bổng của Chính phủ Úc. 20.03.2018
20. Thông báo V/v nghiệm thu đề tài sinh viên NCKH năm học 2017-2018. 16.03.2018