Phòng Khảo thí & ĐBCLGD | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v Kết quả chấm phúc khảo bài thi Học kỳ hè (2017-2018). 14.09.2018
2. Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên học kỳ hè (2017-2018). 24.08.2018
3. Thông báo V/v kết quả chấm phúc khảo bài thi Học kỳ II (2017-2018). 01.08.2018
4. Thông báo V/v hoàn thành cập nhật minh chứng vào phần mềm lưu trữ HSMC. 23.07.2018
5. Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên học kỳ II (2017-2018). 05.07.2018
6. Thông báo Về việc bổ sung danh sách sinh viên K13 vi phạm quy chế thi học kỳ II(2017-2018). 28.06.2018
7. Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi sinh viên cuối khóa về hoạt động đào tạo của nhà trường - học kỳ 2, năm học 2017 - 2018. 18.06.2018
8. Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác Ba công khai Trường Đại học Khoa học. 18.06.2018
9. Thông báo Về việc thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo. 18.06.2018
10. Thông báo danh sách sinh viên K12,13,14,15 vi phạm quy chế thi học kỳ II (2017-2018). 14.06.2018
11. Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo, Ban thư ký và Hội đồng đánh giá chuyên môn đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra 2018 20.04.2018
12. Kế hoạch đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2018. 06.04.2018
13. Thông báo V/v kết quả chấm phúc khảo bài thi Sinh viên k15 Học kỳ I (2017-2018) 03.04.2018
14. Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Luật. 22.03.2018
15. Quyết định v/v thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân Quản lý Tài nguyên và Môi trường. 22.03.2018
16. Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên K15 (2017-2018). 14.03.2018
17. Thông báo V/v Kết quả chấm phúc khảo bài thi Học kỳ I (2017-2018). 08.02.2018
18. Thông báo v/v danh sách sinh viên K12,13,14,15 vi phạm quy chế thi học kỳ I (2017-2018). 29.01.2018
19. Thông báo v/v tổ chức chương trình tổng kết hoạt động đánh giá ngoài năm 2017. 26.01.2018
20. Thông báo V/v thực hiện Kế hoạch cập nhật minh chứng vào phần mềm. 23.01.2018