Phòng Công tác HSSV | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v cử CB tham gia công tác Giáo viên chủ nhiệm năm học 2018-2019. 19.07.2018
2. Thông báo v/v làm thủ tục và cấp phát bằng cho sinh viên tốt nghiệp tháng 6/2018. 06.07.2018
3. Thông báo V/v chuẩn bị lễ Tổng kết và trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 2018. 05.07.2018
4. Quyết định về việc khen thưởng đối với sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi khóa 12 năm học 2014-2018. 05.07.2018
5. Quyết định về việc công nhận kết quả rèn luyện của sinh viên khóa 12 học kỳ II năm học 2017 - 2018. 28.06.2018
6. Quyết định về việc xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm vi phạm Quy định Công tác HSSV. 28.06.2018
7. Quyết định v/v thành lập Trung đội Dân quân tự vệ Trường Đại học Khoa học năm 2018. 04.06.2018
8. Quyết định v/v đồng ý cho sinh viên Phạm Đức Văn được quay trở lại học tập. 29.05.2018
9. Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 12, 13, 14 và 15 học kỳ I năm học 2017 - 2018. 29.05.2018
10. Thông báo v/v sinh viên khóa 8, 9, 10 và 11 nhận bằng tốt nghiệp. 22.05.2018
11. Thông báo V/v cử CBGV tham gia huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2018. 21.05.2018
12. Thông báo V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên khóa 12. 21.05.2018
13. Quyết định v/v cho sinh viên Vũ Thị Hoa tạm dừng tiến độ học tập. 16.05.2018
14. Quyết định v/v cho sinh viên Nguyễn Đức Anh tạm dừng tiến độ học tập. 16.05.2018
15. Quyết định v/v cho sinh viên Nguyễn Kim Cương tạm dừng tiến độ học tập. 16.05.2018
16. Quyết định v/v cho sinh viên Nguyễn Mạnh Cường tạm dừng tiến độ học tập. 16.05.2018
17. Thông báo V/v khai báo thông tin nội, ngoại trú học kỳ II năm học 2017 - 2018 cho sinh viên. 08.05.2018
18. Quyết định v/v khen thưởng đối với sinh viên Giỏi tốt nghiệp đại học ngành Khoa học thư viện hình thức đào tạo VLVH. 05.05.2018
19. Thông báo v/v nhận hồ sơ xét hỗ trợ chi phí học tập năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người các khóa 12, 13, 14, 15. 05.05.2018
20. Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 12,13,14,15 03.05.2018