Phòng Công tác HSSV | Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét duyệt học bổng khuyến khích học tập năm học 2019-2020 17.01.2020
2. Quyết định v/v thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật của sinh viên năm học 2019-2020 17.01.2020
3. Quyết định v/v thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy năm học 2019-2020 17.01.2020
4. Quyết định v/v thay đổi cán bộ tham gia Giáo viên chủ nhiệm năm học 2019-2020. 17.01.2020
5. Thông báo v/v tiếp nhận giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2020. 13.01.2020
6. Thông báo sinh viên khóa 9,10, 11, 12, 13, 14 nhận bằng tốt nghiệp 12.12.2019
7. Quyết định v/v chi trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 14,15,16,17 22.11.2019
8. Quyết định v/v miễm, giảm học phí học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 14,15,16,17 22.11.2019
9. Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2019 - 2020 theo Nghị định số 57 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 14,15,16,17. 22.11.2019
10. Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2019 - 2020 theo Thông tư liên tịch số 35 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 14,15,16,17 22.11.2019
11. Quyết định v/v thành lập đoàn kiểm tra sinh viên ngoại trú học kỳ I năm học 2019-2020 22.11.2019
12. Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 14, 15 và 16 học kỳ II năm học 2018-2019. 18.11.2019
13. Quyết định v/v chi Học bổng đối với sinh viên Trường ĐHKH đạt thành tích cao trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. 18.11.2019
14. Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức buổi tuyên truyền "Pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm học 2019-2020. 13.11.2019
15. Thông báo V/v thu BHYT bắt buộc cho sinh viên 08.11.2019
16. Thông báo tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông năm 2019. 05.11.2019
17. Quyết định v/v xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định Công tác HSSV 30.10.2019
18. Quyết định v/v công nhận Ban cán sự các lớp sinh viên năm học 2019-2020. 30.10.2019
19. Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Trợ lý Công tác sinh viên năm học 2019-2020. 30.10.2019
20. Quyết định v/v công nhận kết quả rèn luyện của SV khóa 14, 15 và 16 học kỳ II (2018-2019) 25.10.2019