Thông báo v/v tổ chức hội thảo "Những vấn đề cơ bản, cấp bách trong bảo tồn và phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người ở khu vực miền núi phía Bắc - thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với hệ thống chính sách"

Đơn vị:
Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT
Ngày:
20.02.2019
Đã xem:
404 lần