Hệ thống văn bản

Thông báo v/v nhận hồ sơ xét hỗ trợ chi phí học tập năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người các khóa 12, 13, 14, 15.

Đơn vị:
Phòng Công tác HSSV
Ngày:
05.05.2018
Đã xem:
544 lần