Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định ban hành Quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa và quốc tế của Trường ĐHKH. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học 22.05.2020
2. Quyết định v/v chi trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 14,15,16,17 Phòng Công tác HSSV 21.05.2020
3. Quyết định V/v miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 14,15,16,17 Phòng Công tác HSSV 21.05.2020
4. Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2019-2020 theo Thông tư liên tịch số 35 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 14,15,16,17 Phòng Công tác HSSV 21.05.2020
5. Quyết định V/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2019-2020 theo Nghị định số 57 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 14,15,16,17. Phòng Công tác HSSV 21.05.2020
6. Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi của SV khóa 16 HKI (năm học 2019-2020) 20.05.2020
7. Thông báo V/v đăng kí đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020-2021. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 20.05.2020
8. Thông báo V/v hoàn thiện hồ sơ sinh viên đối với sinh viên hệ chính quy. Phòng Công tác HSSV 20.05.2020
9. Thông báo tổ chức họp Hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học của NCS. Lưu Phương Thảo Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 19.05.2020
10. Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2020 đối với sinh viên hệ chính quy. Phòng Công tác HSSV 19.05.2020
11. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vửa học đợt tháng 02 năm 2020. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 15.05.2020
12. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức chính quy đợt tháng 5 năm 2020. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 15.05.2020
13. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức chính quy đợt 5 năm 2020. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 15.05.2020
14. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học hình thức chính quy đợt tháng 5 năm 2020. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 15.05.2020
15. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học đợt tháng 5 năm 2020. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 15.05.2020
16. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học đợt tháng 5 năm 2020. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 15.05.2020
17. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ trung cấp lên đại học hình thức vừa làm vừa học đợt tháng 5 năm 2020. Phòng Đào tạo QLKH & HTQT 15.05.2020
18. Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 14,15,16 và 17 học kỳ I năm học 2019-2020 Phòng Công tác HSSV 15.05.2020
19. Quyết định v/v khen thưởng đối với sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 01 năm 2020. Phòng Công tác HSSV 15.05.2020
20. Quyết định v/v khen thưởng đối với sinh viên giỏi tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học đợt tháng 3 năm 2020. Phòng Công tác HSSV 15.05.2020