Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định về việc chi trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 13,14,15,16. Phòng Công tác HSSV 28.11.2018
2. Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình. Phòng Đào tạo 28.11.2018
3. Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 13,14 và 15 học kỳ II năm học 2017-2018. Phòng Công tác HSSV 28.11.2018
4. Quyết định về việc khen thưởng đối với sinh viên Giỏi tốt nghiệp đại học hình thức vừa làm vừa học. Phòng Công tác HSSV 28.11.2018
5. Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường và sinh viên năm học 2018-2019. Phòng Công tác HSSV 28.11.2018
6. Quyết định về việc cộng điểm thưởng cho sinh viên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 28.11.2018
7. Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra sinh viên ngoại trú học kỳ I năm học 2018-2019. Phòng Công tác HSSV 28.11.2018
8. Thông báo v/v sinh viên khóa 8,9,10,11 và 12 nhận bằng tốt nghiệp. Phòng Công tác HSSV 27.11.2018
9. Thông báo điều chỉnh và bổ sung lịch thi khóa 13, 14 học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 Phòng Đào tạo 26.11.2018
10. Thông báo V/v tập huấn sử dụng IU cho SV K16. Phòng Đào tạo 22.11.2018
11. Quyết định về việc kiện toàn Ban biên tập, Ban Quản trị Website Trường Đại học Khoa học năm 2018-2019. Phòng Hành chính - Tổ chức 19.11.2018
12. Thông báo V/v xét duyệt cho sinh viên học cùng lúc hai chương trình (Vũ Thị Thu Hà). Phòng Đào tạo 19.11.2018
13. Thông báo mất điện. Phòng Quản trị - Phục vụ 17.11.2018
14. Quyết định về việc thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra thi học kỳ I năm học 2018-2019. Phòng Thanh tra - Pháp chế 13.11.2018
15. Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2018-2019 khóa 16 Phòng Đào tạo 13.11.2018
16. Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2018-2019 khóa 15 Phòng Đào tạo 13.11.2018
17. Thông báo v/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy năm học 2018 - 2019 Phòng Đào tạo 09.11.2018
18. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 khóa 13 Phòng Đào tạo 06.11.2018
19. Thông báo lịch thi và phân công coi thi chính thức học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 khóa 14 Phòng Đào tạo 06.11.2018
20. Thông báo v/v TC hội thảo thuộc nhiệm vụ NCKH cấp Nhà nước Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 05.11.2018