Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình. Phòng Đào tạo 21.05.2018
2. Thông báo V/v tổ chức đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2017-2018 đối với sinh viên khóa 12. Phòng Công tác HSSV 21.05.2018
3. Thông báo V/v điều chỉnh kế hoạch đào tạo để tham gia kỳ thi THPT Quốc gia 2018. Phòng Đào tạo 16.05.2018
4. Thông báo V/v lập danh sách cán bộ tham gia coi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Phòng Hành chính - Tổ chức 16.05.2018
5. Quyết định v/v cho sinh viên Vũ Thị Hoa tạm dừng tiến độ học tập. Phòng Công tác HSSV 16.05.2018
6. Quyết định v/v cho sinh viên Nguyễn Đức Anh tạm dừng tiến độ học tập. Phòng Công tác HSSV 16.05.2018
7. Quyết định v/v cho sinh viên Nguyễn Kim Cương tạm dừng tiến độ học tập. Phòng Công tác HSSV 16.05.2018
8. Quyết định v/v cho sinh viên Nguyễn Mạnh Cường tạm dừng tiến độ học tập. Phòng Công tác HSSV 16.05.2018
9. Thông báo V/v đánh giá, phân loại và bổ sung lý lịch viên chức và người lao động năm học 2017-2018 Phòng Hành chính - Tổ chức 16.05.2018
10. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 05 năm 2018. Phòng Đào tạo 15.05.2018
11. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 05 năm 2018. Phòng Đào tạo 15.05.2018
12. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp ĐH liên thông từ trình độ TC lên ĐH hình thức VLVH đợt tháng 5 năm 2018. Phòng Đào tạo 15.05.2018
13. Quyết định v/v công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo VLVH đợt tháng 05 năm 2018. Phòng Đào tạo 15.05.2018
14. Thông báo v/v nộp tiền khám sức khỏe đối với sinh viên Khóa 12. Phòng Kế hoạch - Tài chính 09.05.2018
15. Thông báo V/v khai báo thông tin nội, ngoại trú học kỳ II năm học 2017 - 2018 cho sinh viên. Phòng Công tác HSSV 08.05.2018
16. Thông báo v/v nộp học phí học kỳ II năm học 2017-2018 của sinh viên. Phòng Kế hoạch - Tài chính 05.05.2018
17. Quyết định v/v thành lập Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên các lớp K12. Phòng Đào tạo 05.05.2018
18. Thông báo V/v kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn ban quản lý nội bộ đợt tháng 6 năm 2018. Phòng Thanh tra - Pháp chế 05.05.2018
19. Quyết định v/v khen thưởng đối với sinh viên Giỏi tốt nghiệp đại học ngành Khoa học thư viện hình thức đào tạo VLVH. Phòng Công tác HSSV 05.05.2018
20. Thông báo v/v nhận hồ sơ xét hỗ trợ chi phí học tập năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người các khóa 12, 13, 14, 15. Phòng Công tác HSSV 05.05.2018