Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo v/v tổ chức thi lại cho sinh viên hệ chính quy đợt tháng 3 năm 2018. Phòng Đào tạo 09.02.2018
2. Thông báo v/v xét học vụ đối với sinh viên các khóa 12,13,14 và 15 hệ đại học chính quy Phòng Đào tạo 09.02.2018
3. Thông báo V/v Kết quả chấm phúc khảo bài thi Học kỳ I (2017-2018). Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 08.02.2018
4. Thông tư v/v tiếp tục tổ chức công tác thanh tra năm học và thực hiện Đề án tăng cường năng lực thanh tra Phòng Thanh tra - Pháp chế 08.02.2018
5. Kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch đào tạo Học kỳ II - Năm học 2017-2018. Phòng Thanh tra - Pháp chế 06.02.2018
6. Kế hoạch công tác pháp chế năm 2018. Phòng Thanh tra - Pháp chế 06.02.2018
7. Thông báo v/v chuẩn bị nghỉ Tết Mậu Tuất năm 2018 đối với sinh viên ở nội trú. Phòng Công tác HSSV 06.02.2018
8. Thông báo V/v bổ sung các chuẩn kỹ năng cơ bản về CNTT đối với CBVC trường ĐHKH. Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện 01.02.2018
9. Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Trường ĐHKH năm 2018. Phòng Thanh tra - Pháp chế 01.02.2018
10. Quyết định v/v thành lập Ban thanh tra, kiểm tra các kỳ thi tuyển sinh thuộc các hệ đào tạo năm 2018 của Trường ĐHKH. Phòng Thanh tra - Pháp chế 01.02.2018
11. Kế hoạch phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Trường ĐHKH năm 2018. Phòng Thanh tra - Pháp chế 01.02.2018
12. Thông báo về kế hoạch học tập môn GDQP và AN. Phòng Công tác HSSV 01.02.2018
13. Thông báo v/v danh sách sinh viên K12,13,14,15 vi phạm quy chế thi học kỳ I (2017-2018). Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 29.01.2018
14. Quyết định v/v thay đổi cán bộ tham gia Giáo viên chủ nhiệm năm học 2017-2018 Phòng Công tác HSSV 29.01.2018
15. Quyết định v/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ của thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường ĐHKH. Phòng Hành chính - Tổ chức 26.01.2018
16. Quyết định v/v điều chỉnh phân công nhiệm vụ của thành viên Hội đồng đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức để hưởng hệ số thu nhập tăng thêm. Phòng Hành chính - Tổ chức 26.01.2018
17. Thông báo mức thu học phí HK I lớp cử nhân Luật K4 hệ VLVH tại Trung tâm GDTX tỉnh Cao Bằng. Phòng Kế hoạch - Tài chính 26.01.2018
18. Quyết định v/v chi trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 12,13,14,15. Phòng Công tác HSSV 26.01.2018
19. Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập HK I năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 12,13,14,15. Phòng Công tác HSSV 26.01.2018
20. Thông báo v/v tổ chức chương trình tổng kết hoạt động đánh giá ngoài năm 2017. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 26.01.2018