Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo v/v thu học phí HK I năm học 2017-2018 của sinh viên. Phòng Kế hoạch - Tài chính 15.08.2017
2. Thông báo V/v cử CBGV tham gia huấn luyện Dân quân tự vệ năm 2017. Phòng Công tác HSSV 10.08.2017
3. Quyết định v/v thành lập lớp hệ liên thông từ TC lên ĐH hình thức VLVH ngành Khoa học thư viện khóa học 2017-2019. Phòng Công tác HSSV 10.08.2017
4. Báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân HK II năm học 2016-2017. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 08.08.2017
5. Thông báo V/v báo cáo Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2017 của Trường ĐHKH. Phòng Hành chính - Tổ chức 06.08.2017
6. Thông báo v/v tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 2017-2018. Phòng Công tác HSSV 04.08.2017
7. Thông báo V/v kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quản lý nội bộ năm 2017. Phòng Thanh tra - Pháp chế 12.01.2017
8. Quyết định v/v đồng ý cho sinh viên nghỉ học. Phòng Công tác HSSV 01.01.2017
9. Danh sách đề tài luận văn thạc sĩ khóa 2014 - 2016 Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện 17.12.2016
10. Danh sách khóa luận tốt nghiệp năm 2016 Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện 17.12.2016
11. Danh sách đề tài sinh viên NCKH năm 2016 Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện 12.12.2016
12. Ban hành Quy định việc biện soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo trong trường Đại học Khoa học Phòng Đào tạo 14.11.2016
13. Quyết định v/v khen thưởng học viên cao học khóa học 2015-2017. Phòng Đào tạo 10.10.2010
14. Thông báo điều chỉnh giảng đường học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 (Áp dụng từ 26/3/2018) Phòng Đào tạo 23.03.2001