Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v thực hiện kế hoạch đào tạo. Phòng Đào tạo 19.11.2019
2. Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 14, 15 và 16 học kỳ II năm học 2018-2019. Phòng Công tác HSSV 18.11.2019
3. Quyết định v/v chi Học bổng đối với sinh viên Trường ĐHKH đạt thành tích cao trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Phòng Công tác HSSV 18.11.2019
4. Quyết định Ban hành Quy định tạm thời về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đối với cán bộ, sinh viên tại Trường ĐHKH Phòng Tổng hợp 14.11.2019
5. Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức buổi tuyên truyền "Pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm học 2019-2020. Phòng Công tác HSSV 13.11.2019
6. Thông báo V/v góp ý dự thảo Quy định về kiểm tra và thi kết thúc học phần theo hệ thống tín chỉ của Trường ĐHKH. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 12.11.2019
7. Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 17 Phòng Đào tạo 11.11.2019
8. Thông báo lịch thi và phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 16 Phòng Đào tạo 11.11.2019
9. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 10 năm 2019. Phòng Đào tạo 11.11.2019
10. Thông báo V/v thu BHYT bắt buộc cho sinh viên Phòng Công tác HSSV 08.11.2019
11. Thông báo V/v thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong việc giải quyết các thủ tục hành chính của Trường ĐHKH. Phòng Tổng hợp 08.11.2019
12. Thông báo V/v lựa chọn, giới thiệu nhà giáo tiêu biểu năm 2019. Phòng Tổng hợp 06.11.2019
13. Thông báo tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông năm 2019. Phòng Công tác HSSV 05.11.2019
14. Thông báo V/v triển khai học kỳ II năm học 2019-2020 Phòng Đào tạo 05.11.2019
15. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 15 Phòng Đào tạo 05.11.2019
16. Thông báo lịch thi và lịch phân công coi thi dự kiến học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 khóa 14 Phòng Đào tạo 05.11.2019
17. Thông báo V/v tham gia góp ý vào dự thảo Quy định về công tác giáo vụ khoa. Phòng Đào tạo 01.11.2019
18. Quyết định v/v xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm Quy định Công tác HSSV Phòng Công tác HSSV 30.10.2019
19. Quyết định v/v công nhận Ban cán sự các lớp sinh viên năm học 2019-2020. Phòng Công tác HSSV 30.10.2019
20. Quyết định v/v phân công cán bộ tham gia công tác Trợ lý Công tác sinh viên năm học 2019-2020. Phòng Công tác HSSV 30.10.2019