Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo điều chỉnh hình thức thi học kỳ I năm học 2018 - 2019 khóa 16 Phòng Đào tạo 11.01.2019
2. Quyết định v/v thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy năm học 2018-2019. Phòng Công tác HSSV 10.01.2019
3. Quyết định v/v thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật của sinh viên năm học 2018-2019. Phòng Công tác HSSV 10.01.2019
4. Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét duyệt học bổng khuyến khích học tập năm học 2018-2019. Phòng Công tác HSSV 10.01.2019
5. Luật phòng, chống tham nhũng Phòng Thanh tra - Pháp chế 09.01.2019
6. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Phòng Thanh tra - Pháp chế 09.01.2019
7. Báo cáo công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 của Trường ĐHKH. Phòng Thanh tra - Pháp chế 09.01.2019
8. Báo cáo kết quả rà soát văn bản quản lý nội bộ của Trường ĐHKH năm 2018 (đợt 2). Phòng Thanh tra - Pháp chế 09.01.2019
9. Báo cáo kết quả kiểm tra văn bản quản lý nội Bộ của Trường ĐHKH năm 2018 (đợt 2). Phòng Thanh tra - Pháp chế 09.01.2019
10. Thông báo về lễ trao bằng ThS. Phòng Đào tạo 09.01.2019
11. Thông báo v/v chi học bổng khuyển khích học kỳ II năm học 2017-2018, trợ cấp xã hội và hỗ trợ CPHT học kỳ I năm học 2018-2019. Phòng Kế hoạch - Tài chính 07.01.2019
12. Thông báo V/v học viên không tham gia học tập và quá thời hạn bảo vệ luận văn thạc sĩ. Phòng Đào tạo 05.01.2019
13. Thông báo lịch thi và phân công coi thi các lớp cải thiện HK1 năm học 2018-2019 (Dự kiến) Phòng Đào tạo 04.01.2019
14. Luật an ninh mạng Phòng Thanh tra - Pháp chế 04.01.2019
15. Thông tư Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam Phòng Thanh tra - Pháp chế 04.01.2019
16. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động Phòng Thanh tra - Pháp chế 04.01.2019
17. Thông báo bổ sung và điều chỉnh phân công coi thi học kỳ I năm học 2018 - 2019 khóa 15,16 Phòng Đào tạo 30.12.2018
18. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ đợt 2 năm 2018. Phòng Đào tạo 21.12.2018
19. Quyết định v/v chi hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy các khóa 13,14,15,16. Phòng Công tác HSSV 19.12.2018
20. Thông báo thời khóa biểu các lớp cải thiện HK I năm học 2018 -2019 đượt 1 Phòng Đào tạo 18.12.2018