Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo V/v tổ chức Hội nghị CB, VC năm học 2018-2019. Phòng Hành chính - Tổ chức 11.09.2018
2. Quyết định về việc phân công cán bộ tham gia công tác Giáo viên chủ nhiệm lớp khóa 13,14,15 và 16 năm học 2018-2019. Phòng Công tác HSSV 11.09.2018
3. Kế hoạch v/v Tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ công sinh viên năm học 2018-2019. Phòng Công tác HSSV 10.09.2018
4. Thông báo V/v họp xét kỷ luật sinh viên. Phòng Công tác HSSV 10.09.2018
5. Thông báo V/v học bổng khóa học dành cho Cán bộ Quản lý giáo dục tại các trường Đại học. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 07.09.2018
6. Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2018-2019. Phòng Thanh tra - Pháp chế 06.09.2018
7. Thông báo V/v nộp đơn xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2018 đối với sinh viên khóa 9, 10, 11 và 12 hệ chính quy. Phòng Công tác HSSV 06.09.2018
8. Quyết định v/v phê duyệt Kế hoạch công tác Pháp chế năm học 2018 - 2019 Phòng Thanh tra - Pháp chế 05.09.2018
9. Thông báo V/v tổ chức ôn tập và thi sát hạch chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học cho sinh viên trường ĐHKH. Phòng Đào tạo 05.09.2018
10. Thông báo V/v góp ý vào dự thảo vào QĐ chuyển giờ dạy LT, VLVH và QĐ thực hiện chuẩn đầu ra cho sinh viên. Phòng Đào tạo 05.09.2018
11. Thông báo v/v tổ chức Đại hội lớp năm học 2018-2019. Phòng Công tác HSSV 04.09.2018
12. Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2018 - 2019 khóa 16 Phòng Đào tạo 31.08.2018
13. Thông báo V/v gia hạn thời gian đào tạo cho sinh viên các khóa 9, 10. Phòng Đào tạo 30.08.2018
14. Thông báo v/v nhận hồ sơ xét chế độ chính sách học kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên các khóa 13,14,15,16. Phòng Công tác HSSV 30.08.2018
15. Thông báo v/v thu học phí học kỳ I năm học 2018-2019 của sinh viên. Phòng Kế hoạch - Tài chính 30.08.2018
16. Quyết định về việc điều động bổ sung sinh viên đi học Giáo dục Quốc phòng. Phòng Công tác HSSV 30.08.2018
17. Thông báo V/v xét duyệt sinh viên K13 làm khóa luận tốt nghiệp. Phòng Đào tạo 30.08.2018
18. Thông tin đề tài: Những giải pháp cơ bản, cấp bách nhằm nâng cao hiệu quả của chính sách bảo tồn và phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người ở nước ta hiện nay Khoa Báo chí - Truyền thông và Văn học 25.08.2018
19. Thông báo V/v nhận đơn phúc khảo của sinh viên học kỳ hè (2017-2018). Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 24.08.2018
20. Kế hoạch Tổ chức Tuần sinh hoạt Công dân sinh viên đầu khóa học. Phòng Công tác HSSV 24.08.2018