Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Thông báo về việc lấy ý kiến phản hồi sinh viên cuối khóa về hoạt động đào tạo của nhà trường - học kỳ 2, năm học 2017 - 2018. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 18.06.2018
2. Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác Ba công khai Trường Đại học Khoa học. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 18.06.2018
3. Thông báo Về việc thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 18.06.2018
4. Quyết định về việc ban hành danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp đại học, thạc sĩ đúng, phù hợp, gần hoặc khác với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. Phòng Đào tạo 14.06.2018
5. Thông báo danh sách sinh viên K12,13,14,15 vi phạm quy chế thi học kỳ II (2017-2018). Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 14.06.2018
6. Quyết định về việc công nhận sinh viên hệ chính quy khóa 12 (2014-2018) hoàn thành học phần Giáo dục thể chất. Phòng Đào tạo 10.06.2018
7. Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Khoa học. Phòng Hành chính - Tổ chức 10.06.2018
8. Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 6 năm 2018. Phòng Đào tạo 10.06.2018
9. Thông báo mức thu học phí học kỳ II lớp liên thông từ TC lên ĐH ngàng Khoa học Thư viện tại Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Trị. Phòng Kế hoạch - Tài chính 07.06.2018
10. Thông báo v/v đối chiếu học phí của sinh viên được xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2018 Phòng Kế hoạch - Tài chính 05.06.2018
11. Thông báo Vv hướng dẫn tổng kết và bình xét các danh hiệu Thi đua - Khen thưởng năm học 2017 - 2018. Phòng Hành chính - Tổ chức 04.06.2018
12. Quyết định v/v thành lập Trung đội Dân quân tự vệ Trường Đại học Khoa học năm 2018. Phòng Công tác HSSV 04.06.2018
13. Danh sách sinh viên đủ điểu kiện đạt chứng chỉ GDTC Phòng Đào tạo 04.06.2018
14. Danh sách sinh viên chưa đủ điểu kiện đạt chứng chỉ GDTC Phòng Đào tạo 04.06.2018
15. Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp K12 đợt tháng 6/2018 hệ chính quy Phòng Đào tạo 02.06.2018
16. Danh sách sinh viên xét tốt nghiệp K9, K10, K11 đợt tháng 6/2018 hệ chính quy Phòng Đào tạo 02.06.2018
17. Thông báo V/v chấm điểm theo tiêu chí thi đua năm học 2017 - 2018. Phòng Hành chính - Tổ chức 31.05.2018
18. Thông báo Học bổng Lãnh đạo Nhật Bản IATSS Forum 2019. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 29.05.2018
19. Quyết định v/v sửa đổi và bổ sung một số điều thuộc Quy định về công tác quản lý đào tạo sau đại học của Trường ĐHKH được ban hành kèm theo Quyết định số 1026/ QĐ - ĐHKH ngày 07/12/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐHKH. Phòng Đào tạo 29.05.2018
20. Quyết định v/v đồng ý cho sinh viên Phạm Đức Văn được quay trở lại học tập. Phòng Công tác HSSV 29.05.2018