Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên khóa 12,13 và 14 học kỳ II năm học 2016-2017 Phòng Công tác HSSV 16.11.2017
2. Công văn V/v Quy định chi hỗ trợ chức danh năm 2017. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 16.11.2017
3. Quyết định v/v buộc thôi học đối với những sinh viên khóa 12,13 và 14 học kì II năm học 2016-2017 Phòng Công tác HSSV 16.11.2017
4. Quyết định v/v khen thưởng đối với sinh viên Xuất sắc, sinh viên Giỏi khóa 12,13 và 14 năm học 2016-2017. 16.11.2017
5. Quyết định v/v khen thưởng đối với tập thể Xuất sắc, tập thể Tiên tiến năm học 2016-2017. Phòng Hành chính - Tổ chức 16.11.2017
6. Công văn V/v đề nghị các đơn vị xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Phòng Kế hoạch - Tài chính 14.11.2017
7. Quyết định v/v thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật của sinh viên năm học 2017-2018. Phòng Công tác HSSV 09.11.2017
8. Quyết định v/v thành lập Hội đồng xét duyệt học bổng khuyến khích học tập năm học 2017-2018. Phòng Công tác HSSV 09.11.2017
9. Quyết định v/v thành lập Đội bóng đá Cán bộ Trường ĐHKH tham dự Giải bóng đá Cán bộ trẻ ĐHTN và Viettel năm 2017. Đoàn thanh niên 09.11.2017
10. Quyết định v/v thành lập đoàn kiểm tra sinh viên ngoại trú học kỳ I năm học 2017-2018 Phòng Công tác HSSV 09.11.2017
11. Quyết định v/v tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2017 Trường Đại học Khoa học. Phòng Hành chính - Tổ chức 08.11.2017
12. Kế hoạch công tác năm học 2017-2018 (Từ ngày 01/8/2017 đến 31/07/2018) Phòng Hành chính - Tổ chức 07.11.2017
13. Quyết định v/v thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy năm quy năm học 2017-2018. Phòng Công tác HSSV 07.11.2017
14. Quyết định v/v ban hành Quy định tạm thời về đào tạo trực tuyến E-Learing kết hợp với đào tạo truyền thống tại ĐHTN. Phòng Đào tạo 31.10.2017
15. Quyết định v/v đồng ý cho 08 sinh viên nghỉ học. Phòng Công tác HSSV 31.10.2017
16. Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường ĐHKH - ĐHTN Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 31.10.2017
17. Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Website Trường Đại học khoa học. Trung tâm Công nghệ Thông tin - Thư viện 31.10.2017
18. Quyết định v/v thành lập Đoàn cán bộ, sinh viên tham gia Lễ khởi hành chương trình tuần hành giao lưu thanh niên của tỉnh Gyeongsangbuk - do, Hàn Quốc. Phòng Công tác HSSV 31.10.2017
19. Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng soạn thảo, ban hành văn bản quản lý nội bộ và văn bản hành chính cho cán bộ, viên chức năm 2017. Phòng Thanh tra - Pháp chế 24.10.2017
20. Công văn V/v kế hoạch tổ chức thực hiện " Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam" năm 2017. Phòng Thanh tra - Pháp chế 24.10.2017