Hệ thống văn bản

Tiêu đề Đơn vị ban hành Đính kèm Ngày đăng
1. Quyết định v/v duyệt triển khai đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2018-2019 Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 23.04.2018
2. Quyết định v/v giao nhiệm vụ và kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2018. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 23.04.2018
3. Quyết định v/v thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 23.04.2018
4. Quyết định v/v thành lập Ban chỉ đạo, Ban thư ký và Hội đồng đánh giá chuyên môn đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra 2018 Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 20.04.2018
5. Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, viên chức Trường ĐHKH năm 2018. Phòng Thanh tra - Pháp chế 18.04.2018
6. Kế hoạch Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy (Năm 2018) Phòng Thanh tra - Pháp chế 17.04.2018
7. Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg và công tác phòng, chống tham nhũng Phòng Thanh tra - Pháp chế 17.04.2018
8. Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, viên chức Trường ĐHKH năm 2018. Phòng Thanh tra - Pháp chế 17.04.2018
9. Công văn V/v kế hoạch triển khai công tác TSĐH hệ chính quy năm 2018 Phòng Đào tạo 17.04.2018
10. Công văn v/v Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 Phòng Thanh tra - Pháp chế 16.04.2018
11. Quyết định v/v thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình. Phòng Đào tạo 12.04.2018
12. Quyết định v/v thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình. Phòng Đào tạo 12.04.2018
13. Quyết định v/v thành lập Hội đồng thẩm định sách tham khảo. Phòng Đào tạo 12.04.2018
14. Quyết định v/v thành lập Hội đồng thẩm định sách tham khảo. Phòng Đào tạo 12.04.2018
15. Công văn V/v tham gia góp ý vào dự thảo Quy định về chế độ kiêm giảng, thỉnh giảng trong Trường Đại học Khoa học. Phòng Đào tạo 12.04.2018
16. Công văn V/v thực hiện kế hoạch chấm KLTN cho sinh viên K12 hệ chính quy. Phòng Đào tạo 11.04.2018
17. Quyết định v/v thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 và Ban thư ký giúp việc cho Hội đồng. Phòng Hành chính - Tổ chức 11.04.2018
18. Kế hoạch đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2018. Phòng Khảo thí & ĐBCLGD 06.04.2018
19. Công văn v/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN Đề tài cấp Bộ năm 2019. Phòng Khoa học - Công nghệ & QHQT 06.04.2018
20. Quyết định v/v công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đối với sinh viên đợt tháng 03 năm 2018. Phòng Đào tạo 05.04.2018