Thông báo v/v chuyển tiền và cung cấp số tài khoản của sinh viên để thực hiện chi trả các khoản tiền miễn giảm, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp.

Đơn vị:
Phòng Kế hoạch - Tài chính
Ngày:
14.11.2017
Đã xem:
4372 lần