Sự kiện

Sự kiện sắp diễn ra

24.08.2019
09:00
Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ B2017-TNH-51 của PGS.TS. Cao Thị Hồng
Còn 0 ngày 20 giờ 33 phút nữa

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ B2017-TNH-51 của PGS.TS. Cao Thị Hồng

Phòng hội thảo
24.08.2019
13:30
Họp Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Lưu Phương Thảo
Còn 1 ngày 1 giờ 3 phút nữa

Họp Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Lưu Phương Thảo

Phòng hội thảo
25.08.2019
08:30
Họp Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp đại học của NCS Trần Đức Dũng
Còn 1 ngày 20 giờ 3 phút nữa

Họp Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp đại học của NCS Trần Đức Dũng

Hội trường TNUS