Hướng dẫn sử dụng thẻ ATM Agribank

Giao dịch đổi mã Pin

- Bước 1: Đưa thẻ vào máy ATM theo chiều mũi tên trên thẻ. Chọn ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh
- Bước 2: Nhập mã Pin (cũ)
- Bước 3: Chọn chức năng đổi mã Pin
- Bước 4: Nhập lại mã Pin đang sử dụng
- Bước 5: Nhập mã Pin mới (lần 1)
- Bước 6: Xác nhận lại mã Pin mới (lần 2)
ATM sẽ thông báo "Đổi mã Pin thành công"

Giao dịch rút tiền mặt

- Bước 1: Đưa thẻ vào máy ATM theo chiều mũi tên trên thẻ
- Bước 2: Nhập mã Pin
- Bước 3: Chọn chức năng rút tiền
Màn hình sẽ hiển thị số tiền giao dịch
Quý khách có thể chọn các mức tiền mặc định Hoặc chọn số khác
Nhập số tiền cần rút
Chọn Đồng ý trên màn hình
Chọn tài khoản Thẻ

Giao dịch vấn tin

- Bước 1: Đưa thẻ vào máy ATM theo chiều mũi tên trên thẻ. Chọn ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh
- Bước 2: Nhập mã Pin
- Bước 3: Chọn chức năng vấn tin số dư:
Chọn tài khoản thẻ
Nếu muốn in hoá đơn chọn Có
Nếu không in hoá đơn chọn Không
- Bước 4: Bạn muốn thực hiện giao dịch khác
Chọn có nếu muốn tiếp tục
Chọn không và nhận lại thẻ

Giao dịch in sao kê

- Bước 1: Đưa thẻ vào máy ATM theo chiều mũi tên trên thẻ. Chọn ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh
- Bước 2: Nhập mã Pin
- Bước 3: Chọn chức năng in sao kê
Chọn tài khoản thẻ
- Bước 4: Bạn muốn thực hiện giao dịch khác
Chọn có nếu muốn tiếp tục
Chọn không và nhận lại thẻ

Giao dịch chuyển khoản

- Bước 1: Đưa thẻ vào máy ATM theo chiều mũi tên trên thẻ. Chọn ngôn ngữ: Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh
- Bước 2: Nhập mã Pin
- Bước 3: Chọn chức năng Chuyển khoản
- Bước 4: Nhập số tài khoản chuyển đến
- Bước 5: Nhập số tiền bạn muốn chuyển khoản
- Bước 6: Chọn Có khi đã xác nhận thông tin hiển thị chính xác
- Bước 7: Bạn muốn thực hiện giao dịch khác
Chọn có nếu muốn tiếp tục
Chọn không và nhận lại thẻ

* Đối với thẻ banknetvn, visa, mastercard (thẻ do ngân hành khác phát hành)

Khách hàng cso thể thực hiện các giao dịch:
- Rút tiền
- Vấn tin số dư
- In sao kê