Ban giám hiệu | Giới thiệu về TNUS

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 
TS. Nguyễn Đức Lạng
 
PGS. TS. Nguyễn Văn Đăng
 
PGS. TS. Phạm Thị Phương Thái